Jump to content

Pomóż Forum

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Sign in to follow this  
forest

Kobiece badania profilaktyczne

Recommended Posts

Kobiety nale??Ä? do tej grupy spo??ecznej, kt??ra najczÄ???ciej korzysta ze specjalistycznych porad medycznych i docenia dzia??ania profilaktyczne. Niemniej jednak liczba dbajÄ?cych o siebie kobiet nie jest a?? tak zadowalajÄ?ca, jak np. w krajach skandynawskich, czy nawet Chorwacji i Rumunii. Warto wiÄ?c przy okazji Dnia Kobiet zwr??ciÄ? po raz kolejny na istotÄ? profilaktyki chor??b stricte kobiecych i przypomnieÄ? sobie, kiedy to ostatni raz wykonywa??o siÄ? kt??re?? z poni??szych bada???

 

Czy rzeczywi??cie nie mamy sobie nic do zarzucenia? Czy rzeczywi??cie tak trudno wygospodarowaÄ? sobie czas na nietrwajÄ?ce d??ugo badania, by mieÄ? â?žspokojne sumienieâ?, ??e dla siebie samej robimy absolutnie wszystko? Czy raczej prymitywnie my??limy, ??e skoro dobrze siÄ? czujemy, to nic nam nie jest? I to jest w??a??nie pierwszy pow??d, a??eby okre??liÄ? szczeg????owo sw??j stan zdrowia i nie czekaÄ? do ostatniej chwili z wykonaniem bada??, kiedy to niejednokrotnie jest ju?? za p????no na wdro??enie ??agodnych form leczenia, jak i samo wyleczenie...

 

Samobadanie piersi

 

Jest to elementarne badanie, jakie powinna wykonywaÄ? ka??da doros??a kobieta bez wzglÄ?du na wiek. Ju?? w szko??ach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych dziewczyny uczone sÄ? zasad i technik samobadania piersi, co ma p????niej znale??Ä? odzwierciedlenie w systematycznym, comiesiÄ?cznym badaniu piersi. DziÄ?ki samobadaniu jeste??my w stanie wyczuÄ? pod palcami zgrubienia i guzki, a tak??e zaobserwowaÄ? zmiany na sk??rze piersi i brodawkach sutkowych, kt??re powinny wzbudziÄ? naszÄ? czujno??Ä?.

 

Mammografia

 

Zaliczana jest do bada?? obrazowych, wykorzystujÄ?cych promienie Rentgena. Polega na umieszczeniu piersi miÄ?dzy dwoma p??ytkami i sp??aszczeniu jej w ten spos??b, dziÄ?ki czemu podczas prze??wietlenia, otrzymujemy lepszy obraz i mo??liwe jest uwidocznienie ewentualnych zmian. PierwszÄ? mammografiÄ? nale??y wykonaÄ? po uko??czeniu 40 roku ??ycia. Je??eli kobieta nale??y do grupy ryzyka chor??b nowotworowych piersi, czyli np. w jej rodzinie chorowa??a babcia ze strony mamy, mama i siostra, przed uko??czeniem 50 roku ??ycia, w??wczas mammografiÄ? nale??y wykonaÄ? wcze??niej, bo po uko??czeniu 35 roku ??ycia. Badanie powtarzamy co dwa lata, a po menopauzie (ostatniej miesiÄ?czce), raz na rok. DziÄ?ki mammografii mo??liwe jest wczesne wykrycie guzk??w w piersiach, nawet gdy one sÄ? niewyczuwalne, co te?? zwiÄ?ksza szanse powodzenia leczenia. Do badania nale??y przyj??Ä? czystym, uwzglÄ?dniajÄ?c umycie pach i piersi z antyperspirantu. W m??odszym wielu zalecanym badaniem ujawniajÄ?cym zmiany w piersiach, jest USG piersi

 

 

USG piersi

 

To badanie wykorzystujÄ?ce fale ultrad??wiÄ?kowe. Jest wiÄ?c ca??kowicie bezpieczne i polecane m??odym kobietom. Pierwsze USG piersi, je??eli wszystko jest w normie, nale??y wykonaÄ? po uko??czeniu 25 roku ??ycia. W niekt??rych przypadkach jest dok??adniejsze od mammografii, np. gdy kobieta ma piersi z du??Ä? ilo??ciÄ? gruczo????w. Wtedy badaniem profilaktycznym z wyboru jest w dalszym ciÄ?gu USG piersi. Do badania nie trzeba siÄ? specjalnie przygotowywaÄ?, starczy bowiem umycie piersi i pach, a tak??e zmycie antyperspirantu.

 

 

Badanie ginekologiczne

 

Powinny??my stawiaÄ? siÄ? na nie raz w roku, do swojego ginekologa prowadzÄ?cego. Zaleca siÄ? by na pierwszÄ? wizytÄ? udaÄ? siÄ? jeszcze przed uko??czeniem 18 roku ??ycia i corocznie kontynuowaÄ?. Ka??da kobieta kt??ra podjÄ???a aktywno??Ä? p??ciowÄ?, winna obowiÄ?zkowo mieÄ? wykonane badanie ginekologiczne raz w roku. Badanie ginekologiczne obejmuje wywiad, badanie przez pochwÄ?, badanie palpacyjne piersi i inne w zale??no??ci od procedur obowiÄ?zujÄ?cych w danym gabinecie.

 

Cytologia

 

Polega na pobraniu do bada?? mikroskopowych nab??onka z czÄ???ci pochwowej szyjki macicy i ich ocenie histopatologicznej. PierwszÄ? cytologiÄ? poleca wykonaÄ? w wieku 18 lat lub po podjÄ?ciu aktywno??ci seksualnej. Badanie nale??y wykonywaÄ? co rok. Do cytologii najlepiej przyj??Ä? 4 dni po lub 4 dni przed miesiÄ?czkÄ?. Nie zapominamy o delikatnym podmyciu i unikaniu stosunk??w p??ciowych przez oko??o trzy dni przed badaniem. Tydzie?? przed badaniem odstawiamy te?? wszelkie leki dopochwowe i nie wykonujemy irygacji. Z lekarzem ginekologiem ustalamy wcze??niejsze usuniÄ?cie z pochwy pier??cienia antykoncepcyjnego.

 

 

Kolposkopia

 

Kolposkopia to badanie, kt??re ma u??atwiÄ? trafniejsze rozpoznanie chor??b narzÄ?d??w rodnych kobiety. Ma du??Ä? rolÄ? we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy. Kolposkopia polega na oglÄ?daniu i ocenie sromu, pochwy i szyjki macicy, za pomocÄ? specjalnego mikroskopu, powiÄ?kszajÄ?cego obserwowane kom??rki, nawet kilkudziesiÄ?ciokrotnie. UrzÄ?dzenie to nazywa siÄ? kolposkopem. W kolposkopii wykorzystuje siÄ? r??wnie?? substancje kontrastujÄ?ce kom??rki. Jest to przyk??adowo 3% kwas octowy, zamiennie z 5% kwasem mlekowym oraz p??yn Lugola, zawierajÄ?cy jod. OglÄ?dany obraz mo??na zapisaÄ? w formie zdjÄ?Ä?. Po??Ä?czenie kolposkopii z cytologiÄ? zwiÄ?ksza dok??adno??Ä? diagnostycznÄ?.

 

 

USG przezpochwowe

 

To badanie wykorzystujÄ?ce fale ultrad??wiÄ?kowe. G??owica USG przezpochwowego jest d??uga i wÄ?ska, dziÄ?ki czemu bez trudu lekarz badajÄ?cy mo??e umie??ciÄ? jÄ? w pochwie. Na g??owicÄ? w celach higienicznych nak??adana jest prezerwatywa. Wprowadzenie g??owicy do pochwy u??atwia zastosowanie specjalnego ??elu. USG przezpochwowe powinny??my wykonywaÄ? profilaktycznie raz w roku po uko??czeniu 20. roku ??ycia. W badaniu mo??na ujawniÄ? najdrobniejsze zmiany np. na jajnikach, kt??rych lekarz nie wyczuje w badaniu ginekologicznym.

 

 

Badania w przypadku NTM

Kobiety po wielu porodach i w miarÄ? przybywania lat zaczynajÄ? uskar??aÄ? siÄ? na problemy z utrzymaniem moczu. Zaburzenia statyki narzÄ?d??w p??ciowych wewnÄ?trznych, jak np. wypadanie macicy, mo??e wp??ywaÄ? na pojawienie siÄ? nietrzymania moczu. W??wczas konieczna jest wizyta u ginekologa lub urologa, kt??ry zleci odpowiednie badania diagnostyczne, a nale??Ä? do nich m.in. badanie urodynamiczne, pr??ba Bonneya, czy test patyczkowy.

 

Badania te niewÄ?tpliwie godzÄ? w naszÄ? sferÄ? bardzo osobistÄ? i czÄ?sto wstydzimy siÄ? rozebraÄ? przed obcÄ? osobÄ?, nawet gdy jest to lekarz, pielÄ?gniarka lub po??o??na. Ka??da z nas ma prawo do poszanowania godno??ci w??asnego cia??a i intymno??ci. Domagajmy siÄ? wiÄ?c profesjonalnego traktowania i w??a??ciwych warunk??w bada??, aby nie czuÄ? dyskomfortu i zawstydzenia podczas ich wykonywania.

 

 

??r??d??o we-dwoje.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intymno??Ä? intymno??ciÄ?, ale je??li chodzi o zdrowie, a w wielu przypadkach ??ycie chyba warto raz do roku schowaÄ? wstyd w kiesze?? i p??j??Ä? do lekarza. Ja odwiedzam swojÄ? PaniÄ? ginekolog (nie wyobra??am sobie rozkraczaÄ? siÄ? przed obcym facetem) raz w roku ewentualnie w razie jakiej?? infekcji czÄ???ciej. Na poczÄ?tku r??wnie?? siÄ? krÄ?powa??am, ale je??li dzieje siÄ? co?? niepokojÄ?cego nic opr??cz w??a??ciwego rozpoznania u lekarza i profesjonalnego leczenia nie pomo??e.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
  • 2 Posts
  • 386 Views
  • 1 Posts
  • 384 Views
  • 1 Posts
  • 399 Views

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.