Jump to content

Pozdro BrraDarkSiders Warez DS

Witam wszystkich, zachęcam do dodawania artykułów na forum LGBT. Mam tyle pracy z opcjami i ustawieniem wszystkich skurek, że nie starczami samemu czasu na szybkie wykonanie prac redakcyjnych. Mozecie bez problemu zanurzyć się w sieci. TUTAJ Mała pomoc dla początkujących w sieci DARK - duża lista zebranych przeze mnie linków do stron sieci DARK z całego świata https://darksiders.pl/index.php?/topic/463251-pomocnik-uploadera/
Buy now

MordeczkoDarkSiders Warez

Masz talent, który pozwala Ci napisać piękny i ciekawy artykuł, pokazać się i napisać w dziale LGBT, czekamy na Ciebie... Kopie z innych stron też są dozwolone, staniesz się jedynym z nas. Poczuj wiatr LGBT i zacznij wznosić się w naszej społeczności na tak poszukiwaną wysokość. zdolności. Pozdrawiam

Bądź z siebie dumnyDotarles do Szarej sieciWarez

Chcesz jeszcze lepiej? Zatem wybierz DarkSiders.pl jako swoją stronę główną, a ja nacisnę Twój przycisk i Twój Status ulegnie zmianie. Podamy Ci nie tylko Pobieranie, ale także linki do Startupu w sieci DarkWebbDepp. Idź gdzieś Zwycięzcy jadą HTTPS://DarkSiders.pl Ja zrobiłem to samo... Chcesz więcej, zostań redaktorem, dobra znajomość języka polskiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego i oczywiście Talent, którego musisz poszukać sam ...poniżaj się, nie wstydź się Szarej Twarzy, czekam na Ciebie! Ja kolor Twojej Rangi, który Cię wyróżni i ukarze w Świetle naszego Cienia.
News Ticker
 • News ticker sample
Sign in to follow this  
forest

Kobiece badania profilaktyczne

Recommended Posts

Kobiety nale??Ä? do tej grupy spo??ecznej, kt??ra najczÄ???ciej korzysta ze specjalistycznych porad medycznych i docenia dzia??ania profilaktyczne. Niemniej jednak liczba dbajÄ?cych o siebie kobiet nie jest a?? tak zadowalajÄ?ca, jak np. w krajach skandynawskich, czy nawet Chorwacji i Rumunii. Warto wiÄ?c przy okazji Dnia Kobiet zwr??ciÄ? po raz kolejny na istotÄ? profilaktyki chor??b stricte kobiecych i przypomnieÄ? sobie, kiedy to ostatni raz wykonywa??o siÄ? kt??re?? z poni??szych bada???

 

Czy rzeczywi??cie nie mamy sobie nic do zarzucenia? Czy rzeczywi??cie tak trudno wygospodarowaÄ? sobie czas na nietrwajÄ?ce d??ugo badania, by mieÄ? â?žspokojne sumienieâ?, ??e dla siebie samej robimy absolutnie wszystko? Czy raczej prymitywnie my??limy, ??e skoro dobrze siÄ? czujemy, to nic nam nie jest? I to jest w??a??nie pierwszy pow??d, a??eby okre??liÄ? szczeg????owo sw??j stan zdrowia i nie czekaÄ? do ostatniej chwili z wykonaniem bada??, kiedy to niejednokrotnie jest ju?? za p????no na wdro??enie ??agodnych form leczenia, jak i samo wyleczenie...

 

Samobadanie piersi

 

Jest to elementarne badanie, jakie powinna wykonywaÄ? ka??da doros??a kobieta bez wzglÄ?du na wiek. Ju?? w szko??ach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych dziewczyny uczone sÄ? zasad i technik samobadania piersi, co ma p????niej znale??Ä? odzwierciedlenie w systematycznym, comiesiÄ?cznym badaniu piersi. DziÄ?ki samobadaniu jeste??my w stanie wyczuÄ? pod palcami zgrubienia i guzki, a tak??e zaobserwowaÄ? zmiany na sk??rze piersi i brodawkach sutkowych, kt??re powinny wzbudziÄ? naszÄ? czujno??Ä?.

 

Mammografia

 

Zaliczana jest do bada?? obrazowych, wykorzystujÄ?cych promienie Rentgena. Polega na umieszczeniu piersi miÄ?dzy dwoma p??ytkami i sp??aszczeniu jej w ten spos??b, dziÄ?ki czemu podczas prze??wietlenia, otrzymujemy lepszy obraz i mo??liwe jest uwidocznienie ewentualnych zmian. PierwszÄ? mammografiÄ? nale??y wykonaÄ? po uko??czeniu 40 roku ??ycia. Je??eli kobieta nale??y do grupy ryzyka chor??b nowotworowych piersi, czyli np. w jej rodzinie chorowa??a babcia ze strony mamy, mama i siostra, przed uko??czeniem 50 roku ??ycia, w??wczas mammografiÄ? nale??y wykonaÄ? wcze??niej, bo po uko??czeniu 35 roku ??ycia. Badanie powtarzamy co dwa lata, a po menopauzie (ostatniej miesiÄ?czce), raz na rok. DziÄ?ki mammografii mo??liwe jest wczesne wykrycie guzk??w w piersiach, nawet gdy one sÄ? niewyczuwalne, co te?? zwiÄ?ksza szanse powodzenia leczenia. Do badania nale??y przyj??Ä? czystym, uwzglÄ?dniajÄ?c umycie pach i piersi z antyperspirantu. W m??odszym wielu zalecanym badaniem ujawniajÄ?cym zmiany w piersiach, jest USG piersi

 

 

USG piersi

 

To badanie wykorzystujÄ?ce fale ultrad??wiÄ?kowe. Jest wiÄ?c ca??kowicie bezpieczne i polecane m??odym kobietom. Pierwsze USG piersi, je??eli wszystko jest w normie, nale??y wykonaÄ? po uko??czeniu 25 roku ??ycia. W niekt??rych przypadkach jest dok??adniejsze od mammografii, np. gdy kobieta ma piersi z du??Ä? ilo??ciÄ? gruczo????w. Wtedy badaniem profilaktycznym z wyboru jest w dalszym ciÄ?gu USG piersi. Do badania nie trzeba siÄ? specjalnie przygotowywaÄ?, starczy bowiem umycie piersi i pach, a tak??e zmycie antyperspirantu.

 

 

Badanie ginekologiczne

 

Powinny??my stawiaÄ? siÄ? na nie raz w roku, do swojego ginekologa prowadzÄ?cego. Zaleca siÄ? by na pierwszÄ? wizytÄ? udaÄ? siÄ? jeszcze przed uko??czeniem 18 roku ??ycia i corocznie kontynuowaÄ?. Ka??da kobieta kt??ra podjÄ???a aktywno??Ä? p??ciowÄ?, winna obowiÄ?zkowo mieÄ? wykonane badanie ginekologiczne raz w roku. Badanie ginekologiczne obejmuje wywiad, badanie przez pochwÄ?, badanie palpacyjne piersi i inne w zale??no??ci od procedur obowiÄ?zujÄ?cych w danym gabinecie.

 

Cytologia

 

Polega na pobraniu do bada?? mikroskopowych nab??onka z czÄ???ci pochwowej szyjki macicy i ich ocenie histopatologicznej. PierwszÄ? cytologiÄ? poleca wykonaÄ? w wieku 18 lat lub po podjÄ?ciu aktywno??ci seksualnej. Badanie nale??y wykonywaÄ? co rok. Do cytologii najlepiej przyj??Ä? 4 dni po lub 4 dni przed miesiÄ?czkÄ?. Nie zapominamy o delikatnym podmyciu i unikaniu stosunk??w p??ciowych przez oko??o trzy dni przed badaniem. Tydzie?? przed badaniem odstawiamy te?? wszelkie leki dopochwowe i nie wykonujemy irygacji. Z lekarzem ginekologiem ustalamy wcze??niejsze usuniÄ?cie z pochwy pier??cienia antykoncepcyjnego.

 

 

Kolposkopia

 

Kolposkopia to badanie, kt??re ma u??atwiÄ? trafniejsze rozpoznanie chor??b narzÄ?d??w rodnych kobiety. Ma du??Ä? rolÄ? we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy. Kolposkopia polega na oglÄ?daniu i ocenie sromu, pochwy i szyjki macicy, za pomocÄ? specjalnego mikroskopu, powiÄ?kszajÄ?cego obserwowane kom??rki, nawet kilkudziesiÄ?ciokrotnie. UrzÄ?dzenie to nazywa siÄ? kolposkopem. W kolposkopii wykorzystuje siÄ? r??wnie?? substancje kontrastujÄ?ce kom??rki. Jest to przyk??adowo 3% kwas octowy, zamiennie z 5% kwasem mlekowym oraz p??yn Lugola, zawierajÄ?cy jod. OglÄ?dany obraz mo??na zapisaÄ? w formie zdjÄ?Ä?. Po??Ä?czenie kolposkopii z cytologiÄ? zwiÄ?ksza dok??adno??Ä? diagnostycznÄ?.

 

 

USG przezpochwowe

 

To badanie wykorzystujÄ?ce fale ultrad??wiÄ?kowe. G??owica USG przezpochwowego jest d??uga i wÄ?ska, dziÄ?ki czemu bez trudu lekarz badajÄ?cy mo??e umie??ciÄ? jÄ? w pochwie. Na g??owicÄ? w celach higienicznych nak??adana jest prezerwatywa. Wprowadzenie g??owicy do pochwy u??atwia zastosowanie specjalnego ??elu. USG przezpochwowe powinny??my wykonywaÄ? profilaktycznie raz w roku po uko??czeniu 20. roku ??ycia. W badaniu mo??na ujawniÄ? najdrobniejsze zmiany np. na jajnikach, kt??rych lekarz nie wyczuje w badaniu ginekologicznym.

 

 

Badania w przypadku NTM

Kobiety po wielu porodach i w miarÄ? przybywania lat zaczynajÄ? uskar??aÄ? siÄ? na problemy z utrzymaniem moczu. Zaburzenia statyki narzÄ?d??w p??ciowych wewnÄ?trznych, jak np. wypadanie macicy, mo??e wp??ywaÄ? na pojawienie siÄ? nietrzymania moczu. W??wczas konieczna jest wizyta u ginekologa lub urologa, kt??ry zleci odpowiednie badania diagnostyczne, a nale??Ä? do nich m.in. badanie urodynamiczne, pr??ba Bonneya, czy test patyczkowy.

 

Badania te niewÄ?tpliwie godzÄ? w naszÄ? sferÄ? bardzo osobistÄ? i czÄ?sto wstydzimy siÄ? rozebraÄ? przed obcÄ? osobÄ?, nawet gdy jest to lekarz, pielÄ?gniarka lub po??o??na. Ka??da z nas ma prawo do poszanowania godno??ci w??asnego cia??a i intymno??ci. Domagajmy siÄ? wiÄ?c profesjonalnego traktowania i w??a??ciwych warunk??w bada??, aby nie czuÄ? dyskomfortu i zawstydzenia podczas ich wykonywania.

 

 

??r??d??o we-dwoje.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intymno??Ä? intymno??ciÄ?, ale je??li chodzi o zdrowie, a w wielu przypadkach ??ycie chyba warto raz do roku schowaÄ? wstyd w kiesze?? i p??j??Ä? do lekarza. Ja odwiedzam swojÄ? PaniÄ? ginekolog (nie wyobra??am sobie rozkraczaÄ? siÄ? przed obcym facetem) raz w roku ewentualnie w razie jakiej?? infekcji czÄ???ciej. Na poczÄ?tku r??wnie?? siÄ? krÄ?powa??am, ale je??li dzieje siÄ? co?? niepokojÄ?cego nic opr??cz w??a??ciwego rozpoznania u lekarza i profesjonalnego leczenia nie pomo??e.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
  • 2 Posts
  • 470 Views
  • 1 Posts
  • 437 Views
  • 1 Posts
  • 464 Views

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.Guidelines