Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

poverejay

Friend
 • Content Count

  12
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

poverejay last won the day on April 11 2012

poverejay had the most liked content!

Community Reputation

22 Excellent

About poverejay

 • Rank
  Pijawka
 • Birthday 05/15/1975

Profile Information

 • Narodowość
  Polska
 • Płeć
  Mężczyzna
 1. Adhitprofits - 125% przychodu !!! W AdHitProfits dzienny zysk jest uzale??niony od dochod??w generowanych przez stronÄ?, kt??re nastÄ?pnie w 100% sÄ? dzielone pomiÄ?dzy u??ytkownik??w, kt??rzy to kupujÄ? udzia??y reklamowe (Ad Packs). Ka??dy udzia?? o warto??ci 45$ wypracowuje dla Nas 125% przychodu. Obecnie program jest w swojej poczÄ?tkowej fazie stÄ?d dzienny zysk waha siÄ? na poziomie ponad 10% dziennie, co daje niesamowitego â?škopaâ?? zainwestowanym ??rodkom. Taki spos??b wynagradzania stawia AHP w gronie bezpiecznych i d??ugoterminowych program??w â?? ale jak bÄ?dzie faktycznie? Zobaczymy. Obecno??Ä? procesora Payza sprawia, ??e mamy swego rodzaju â?žzabezpieczenieâ? (opcja zg??aszania spor??w w Payza jest traktowana przez wiele os??b jako zaw??r bezpiecze??stwa dla zainwestowanych ??rodk??w).Ad Hit Profits to program kt??ry ??atwo polubiÄ?. Skrypt AHP powoduje ??e jest prosty, przyjazny, intuicyjny oraz od samego poczÄ?tku dobrze siÄ? w nim czujemy. AHP ??Ä?czy w sobie elementy cyklera i surfa. Admin podaje, ??e jako klasyczny program revenue sharing AHP dzieli siÄ? z u??ytkownikami wypracowanymi zyskami w 100%, bez ekstra â?ždzia??kiâ? dla admina. To mo??e byÄ? prawdÄ?, poniewa?? Admin i tak mo??e dysponowaÄ? pewnÄ? pulÄ? Ad Packs, za kt??re nie musi p??aciÄ?. Taka pula mo??e wytworzyÄ? siÄ? tak??e z prowizji uzyskiwanej z poleconych. Dla Nas to w sumie sprawa drugorzÄ?dna. Ad Packs nie sÄ? tanie, kosztujÄ? $45 i wyrabiajÄ? nam (jedynie?) 125% pierwotnej warto??ci, czyli $56.25. To niewiele przy propozycjach innych program??w, ale nie w warto??ciach bezwzglÄ?dnych jest sedno sprawy. Ad Packs w AHP nie majÄ? przypisanej okre??lonej warto??ci dziennego przyrostu, a jest on zale??ny od zysk??w wypracowanych przez program. Warunkiem uzyskania nalicze?? jest obowiÄ?zkowy surfing w sekcji reklamy, jednak 10-cio sekundowy timer powoduje, ??e 10 obowiÄ?zkowych reklam mija bardzo szybko. Program jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, wiÄ?c dzienne zyski przypadajÄ?ce na Ad Packs sÄ? naprawdÄ? spore. W ??adnym wypadku nie mo??na zagwarantowaÄ? r??wnie wysokich zysk??w w przysz??o??ci, ale â?žpierwsiâ? â?? zarabiajÄ? zawsze wiÄ?cej. Dodatkowe Informacje: - wyklikanie 10 reklam dziennie jest obowiÄ?zkowe, nie mo??na niestety wyklikaÄ? sobie reklam na zapas, wtedy naliczy nam np. 50 reklam w danym dniu, najlepiej odrobiÄ? pa??szczyznÄ? tu?? po zmianie daty na serwerze programu, choÄ? najistotniejsze jest to, ??eby w og??le to zrobiÄ?. - je??eli dokonali??my zakup??w poprzez LR, mo??liwe sÄ? wyp??aty na PayzÄ? lub STP, je??eli dokonali??my zakup??w poprzez PayzÄ? to mo??liwe sÄ? wyp??aty na STP (i odwrotnie) a je??eli dokonali??my zakup??w poprzez PayzÄ? lub STP wtedy nie mo??emy wyp??aciÄ? na LR. - dozwolone sÄ? rejestracje cz??onk??w rodziny (tak wiÄ?c nie ma problem??w z rejestracjÄ? z jednego IP), mo??na te?? rejestrowaÄ? siÄ? wielokrotnie (multikonta), warunkiem jest inny adres mailowy na ka??dym koncie - Program Referencyjny jednostopniowy ale przyzwoity (10% od wszelkich zakup??w dokonanych przez poleconych). - program posiada bardzo przydatnÄ? (szczeg??lnie przy multikontach) funkcjÄ? PIF, czyli mo??liwo??Ä? przesy??ania pieniÄ?dzy pomiÄ?dzy u??ytkownikami bez po??rednictwa procesor??w - mo??na w programie zarabiaÄ? bez wykupienia ad pack??w, jednak??e musimy wtedy posiadaÄ? poleconych, kt??rzy dokonajÄ? w programie zakup??w - ka??dy zakupiony Ad Pack (tak??e z reinwestycji) daje nam mo??liwo??Ä? 1000 wy??wietle?? dowolnej strony z naszym reflinkiem. Mo??emy tak??e wykupiÄ? sobie inne formy promowania naszych stron (solo ads, banery r????nych rozmiar??w) Jak siÄ? zarejestrowaÄ? w AHP: Klikamy â?žSign upâ? i wpisujemy swoje dane, zaptaszamy i klikamy â?žRegister Meâ? Czekamy na maila (czasami to trwa nawet godzine) Klikamy w mailu link aktywacyjny i logujemy siÄ? ju?? z niego na swoje konto Na stronie g????wnej (Dashboard) klikamy pierwszy przycisk i aktywujemy konto poprzez zakup paczek AdShare. Kupujesz tyle ile chcesz. Ka??da kosztuje 45$. Prowizja jest pobierana przy wp??acie, natomiast przy wyp??acie ju?? nic nie p??acisz. Na stronie g????wnej (Dashboard) klikamy drugi przycisk i uzupe??niamy swoje dane adresowe i zatwierdzamy - Wymy??lamy i wprowadzamy sobie tzw. â?žSecondary Paswordâ? (mo??e byÄ? takie jak has??o g????wne) i zatwierdzamy Update - Wymy??lamy i wprowadzamy PIN (bÄ?dzie potrzebny przy wyp??atach) i zatwierdzamy Update PAMIÄ?TAJ â?? MUSISZ WYKLIKAÄ? 10 REKLAM DZIENNIE ABY DOSTAÄ? NALICZENIE! Reklamy klikasz raz na 24 godz. Je??li z dni??wek uzbiera Ci siÄ? min 45$ mo??e reinwestowaÄ? i kupowaÄ? nowe paczki AdShare. Je??li chcemy zrobiÄ? wyp??atÄ? to musi to byÄ? min 10$. Program akceptuje PayzÄ?, STP oraz ezyBonds Program AHP ca??y czas spisuje sie niesamowicie. Poni??ej jedna z wyp??at. AdHitProfits to bardzo interesujÄ?cy program do e-pasywnego zarabiania - Pana Charlesa Scovilleâ??a. DziÄ?ki swojej stronie AdHitProfits Charles zbudowa?? ??wietne miejsce na promocjÄ? swojej strony internetowej, biznesu oraz produktu w po??Ä?czeniu z mo??liwo??ciÄ? zarobienia pieniÄ?dzy! PomiÄ?dzy u??ytkownik??w dzielone jest 100% zysk??w jakie generuje strona AdHitProfits! W??a??ciciel programu â?? jak twierdzi â?? odbiera swoje wynagrodzenie w formie prowizji wynikajÄ?cej z planu kompensacyjnego â?? 10% od zakup??w i reinwestycji bezpo??rednio poleconych os??b. Warunkiem kwalifikacji do podzia??u zysk??w strony jest obejrzenie raz na 24 godziny 10 stron reklamowych. Obs??ugiwane procesory p??atno??ci to Payza, STP i EzyBonds. Trzeba pokryÄ? prowizjÄ? pobieranÄ? przez procesory przy zap??acie za produkty. Dlaczego warto zainteresowaÄ? siÄ? tym projektem? - Charles Scoville â?? realny tw??rca, kt??ry nie kryje swojego nazwiska, swojej twarzy, swoich plan??w i jest z nim bardzo dobry kontakt; wydaje siÄ? byÄ? uczciwym cz??owiekiem; mo??na kontaktowaÄ? siÄ? z nim np. poprzez Skype - unikalny, d??ugodystansowy plan â?? zysk 25% bez okre??lonego czasu jego uzyskania - mo??liwo??Ä? reklamy w??asnej strony internetowej (1000 wy??wietle?? w ramach Ad Packa za $45 oraz inne p??atne mo??liwo??ci reklamy â?? mailingi, banery reklamowe) - procesor Payza, kt??rego mo??na u??yÄ? jako dodatkowe zabezpieczenie (szansa odzyskania pieniÄ?dzy poprzez sp??r) Konto na Facebook Charlesa Scovilleâ??a: https://www.facebook...harles.scoville Poni??ej wideo, w kt??rym Charles przedstawia swojÄ? osobÄ? oraz opisuje program AdHitProfits. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kTJXJpinkTw Uwaga! System wysokiego ryzyka. Mo??na sporo zarobiÄ? ale i straciÄ?. Zapraszam do kontaktu. Na??wietle, opisze, pomoge. Pozdrawiam
 2. Kontakt GG: 5430930 [email protected] W miare mo??liwo??ci pomogÄ? we wszelkich dzia??aniach!
 3. JustBeenPaid to ju?? ...Nowy ProfitClicking!! Firma przesz??a migracje na nowÄ? ods??one. Zasady te same, ale te?? du??o nowych narzedzi do zarabiania. ?šwiadczyÄ? to te?? mo??e tylko o jednym... Firma ta nadal dzia??a i..nie zamierza przestaÄ?.. Ich informatycy w??o??yli du??o godzin codziennej pracy aby udoskonaliÄ? ca??y system i z pewno??ciÄ? nie robili tego po to ??eby sie z sieci zwinac... MajÄ? wiele swoich produkt??w kt??re pomagajÄ? nam zarabiaÄ? a tym samym potwierdzajÄ? ??e nie sÄ? piramidÄ? finansowÄ?. JustBeenPaid czyli Nowy ProfitClicking - WiÄ?cej Info, Filmy, Wyp??aty oraz Opis - ! Zrzut zarobku ju?? z ProfitClicking: Jedna z wyp??at: Niedawno by?? te?? restart (ProfitShift - zabezpieczenie systemu przed upadkiem) i troche namiesza?? u??ytkownikom w g??owach. Zabrane zosta??o sporo pozycji (ad- packages) niekt??rym 100%. Okaza??o sie ??e by?? to b??Ä?d systemu ale zaraz to naprawiali. Na dzie?? dzisiejszy ProfitClicking dzia??a jak trzeba. Wr??ci??y naliczenia oraz zlecenia wyp??at. Wyp??aty mo??a ustawieÄ? do tzw. "wiaderka". Wtedy otrzymamy je w przeciÄ?gu 48 h na konto. Tak by??o u mnie wczoraj zleci??em i dnia nastepnego juz sie pojawi??a. WyglÄ?da ??e wszystko ponownie zaczyna dzia??aÄ? jak trzeba. Na dzi?? mam doch??d dzienny oko??o 20$ oraz oko??o 11$ za wekeendy. Kilka razy zleci??em wyp??aty i je otrzyma??em wiec PC jest wiarygodne mimo problem??w kt??re mia??y miejsce. MajÄ? ju?? oko??o 2,4 mln partner??w wiec w sumie jakiekolwiek problemy mnie nie dziwiÄ?. Wszystko musi byÄ? zapiete na przys??owiowy guzik a "obs??uga" tylu os??b z pewno??ciÄ? bedzie wiÄ?za??a sie z pewnymi niedociÄ?gnieciami.
 4. JSS Tripler - Ty decydujesz ile zarobisz! JSS TRIPLER - REJESTRACJA KLIKAJ ! Ostatnio zainteresowa??em sie zarabianiem w firmie Justbeenpaid JSS Tripler . Bardzo dobra rzecz co te?? moge po??wiadczyc swoimi zarobkami. O JSS jest coraz bardziej g??o??no a to z prostego powodu... Firma dzia??a, jest wyp??acalna, same pozytywne opinie i co najwa??niejsze mo??na zarobiÄ? konkretne pieniÄ???ki. Stw??rz swoje wirtualne biuro. PrzeglÄ?daj codzinne dochody, reinwestuj ??rodki aby zarabiaÄ? coraz wiecej. Wa??ne!! - po zarejestrowaniu sie w systemie dostajesz 10$ na przetestowanie mo??liwo??ci programu. Dostajesz od tego 2% dziennie przez 75 dni. Na poczÄ?tku to nie sÄ? du??e pieniÄ?dze ..ale jak je ..zwiekszyÄ???..czytaj dalej.... JSS-Tripler to w zasadzie program wspomagajÄ?cy wymianÄ? ruchu na stronach www (Traffic-Exchange), jednak p??ki co nie ma jeszcze obowiÄ?zku surfowania po jakichkolwiek stronach. Program zarabia dla nas 2% dziennie i jest to zarobek od wykupionych pozycji, z kt??rych ka??da jest warta $10 ( ka??da pozycja jest w istocie pakietem reklam realizujÄ?cych siÄ? gdzie?? w cyfrowym ??wiecie internetu). W skr??cie wiÄ?c, je??eli wykupimy 10 pozycji (10x$10=$100), to dzienny doch??d wyniesie $2 (2% ze $100). Pozycja "wygasa", je??li zarobi dla nas $15, czyli po 75 dniach. PieniÄ?dze, kt??re zarobi??y dla nas nasze pozycje mo??na wyp??acaÄ? w dowolnym momencie (minimum do wyp??aty to $20) lub przeznaczaÄ? na zakup nowych pozycji , czyli stosowaÄ? taki swoisty, rÄ?czny compouding (reinwestowanie). Akceptowane procesory p??atno??ci to Alert Pay, Solid Trust Pay, Liberty Reserve oraz Perfect Money. Zyski z aktywnych (tj. m??odszych ni?? 75 dni) pozycji sÄ? naliczane codziennie, bez wzglÄ?du na dzie?? tygodnia, ??wiÄ?ta itp. Codziennie wiÄ?c, logujÄ?c siÄ? w naszym "panelu sterowania", mo??emy spodziewaÄ? siÄ? aktualizacji naszych zarobk??w. Po 75 dniach pozycje przestajÄ? dla nas pracowaÄ? w JSST, jednak nie znaczy to, ??e przestajÄ? istnieÄ?. Ka??de 4 "wygas??e" pozycje JSST sÄ? zamieniane na 1 pozycjÄ? (matrycÄ?) JSS w programie g????wnym i rozpoczynajÄ? w nim nowe ??ycie. Je??li taka matryca siÄ? wype??ni, otrzymujemy dodatkowo $60. Jednak ta sytuacja dotyczy jedynie tych user??w JBP, kt??rzy majÄ? wykupiony upgrade ($15 na 3 miesiÄ?ce). O tym jedynie napominam, gdy?? ka??dy sam z czasem decyduje, czy chce uczestniczyÄ? we wszystkich elementach JBP, czy te?? wystarcza mu aktywno??Ä? na polu JSS Tripler. ..z ostatniej chwili......... "JustBeenPaid na swoim blogu prezentuje listÄ? 20-tu najlepiej zarabiajÄ?cych w JSS-Triplerze. W dniu 18 maja zarobek osoby na pozycji numer jeden przekroczy?? p???? miliona dolar??w. W takim tempie do ko??ca tego roku JustBeenPaid dorobi siÄ? pierwszego milioneraâ?? Pomy??la??em ??e zanim wykupie kolejne pozycje w JSS ( mam ju?? ich 9) przedstawie zarobki na dzie?? 16.06.2012 Poni??ej na screenie widaÄ? ??e mam 85,90 $ wiec ca??kiem niezle. Obecnie w planie mam "zwr??ciÄ?" sobie m??j wk??ad czyli oko??o 40 $ i pozosta??Ä? cze??Ä? zainwestowaÄ? w dalsze pozycje i w ten spos??b sprawdzajÄ?c wyp??acalno??Ä? serwisu (og??lnie w internecie ka??dy opisuje i potwierdza ??e sÄ? wyp??acalni). Prawdopodobnie wykupie kolejne 4 pozycje za 40$.
 5. Najpiekniejsze Polskie Panie z NASZEJ KLASY 2012 Polskie naj??adniejsze kobiety, nastolatki z portalu NASZA KLASA. Zapraszam do obejrzenia. http://www.youtube.com/watch?v=Q5WVkIEQaVs
 6. Najlepsza Klasyka Polskich Seriali - Janosik Pancerni Czarne Chmury Alternatywy Kloss i INNE! Napisz jaki serial chcia??by?? zobaczyÄ? w nastÄ?pnej czÄ???ci. http://www.youtube.com/watch?v=DWtMXfHTGH4 Zobaczysz miÄ?dzy innymi: 07 zglos sie Alternatywy 4 Czarne Chmury Czterej Pancerni i Pies Jak rozpÄ?ta??em II wojnÄ? ??wiatowÄ? Janosik Stawka wiÄ?ksza ni?? ??ycie Przygody Pana Michala Sami swoi Seksmisja Tulipan Pozdrawiam
 7. poverejay

  Ulubiona Gra

  Ostatnia grana czyli Call Of Duty 4. Jest akcja nie tylko sie puka ale tez trzeba pomyslec co z robic i jak. Najwa??niejsze r??wnie?? ??e nie zanudza...
 8. Ciekawa rzecz z tego co sie zorientowa??em to jest r??wnie?? wesja filmowa Avatara o oko??o 15 min d??u??sza w akcji..czyli kilka minut jest wiecej tego co w podstawowej wersji nie by??o...
 9. Witam Wszystkich Serdecznie. Sieciowa ksywka Poverejay. Hobby: dobra walka bokserska, pilka nozna, film, muzyka Italo Disco i Synth Dance. W miedzy czasie robie filmiki reklamowe (edy. graficzna , programy do obr. video) for wielotematycznych, blogow itp. Pozdrawiam.......
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.