Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

Adis

EX DS Team
 • Content Count

  393
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  16

Everything posted by Adis

 1. Wyczekiwany tygodniami jailbreak untethered dla oprogramowania iOS 5.1.1 pod postaciÄ? programu Absinthe 2.0 jest ju?? dostÄ?pny dla ka??dego! Szczeg????y: obs??ugiwane urzÄ?dzenia: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3rd gen), iPad 2, iPad 1, iPod touch 3G, iPod touch 4G, Apple TV 2G; obs??ugiwany soft: iOS 5.1.1 (tryb untethered), iOS 5.1 oraz iOS 5.0.X; obs??ugiwane systemy operacyjne: Windows, Linux, Mac OS X Trwa??y Jailbreak Systemu iOS 5.1.1 procedura: 1. Wykonujemy go za pomocÄ? programu Absinthe 2.0 do pobrania z - Absinthe2.0 MacOS X (10.5, 10.6, 10.7) nie dzia??a w 10.8 - Absinthe2.0 Windows (XP/Vista/Win7) - Absinthe2.0 Linux (x86/x86_64) 2. za pomocÄ? iTunes robimy backup urzÄ?dzenia â?? prawy klawisz na urzÄ?dzeniu na li??cie iTunes i Archiwizuj - to bardzo wa??ny punkt bo czy w kolejnym punkcie zrobimy zerowanie czy go nie zrobimy to program i tak sam wykona takie zerowanie telefonu wiec bez backupu tracimy wszystkie dane 3. wchodzimy na urzÄ?dzeniu w Ustawienia->Og??lne->Wyzeruj->Wyma?? zawarto??Ä? i ustawienia â?? to nie konieczne, ale przyspiesza proces JB4. uruchamiamy program Absinthe i klikamy Jailbreak 5. po zako??czonym procesie przywracamy backup w iTunes - prawy klawisz na urzÄ?dzeniu na li??cie iTunes i Odtw??rz z kopii zapasowej. 6. Cieszymy siÄ? ikonkÄ? Cydii na ekranie :)
 2. Ch??opaki z DevTeamu, nie chwalÄ?c siÄ? na Twitterze, zaktualizowali sw??j program redsn0w do wersji 0.9.10b7. ChoÄ? nie wprowadzono ??adnych prze??omowych nowo??ci, kilka zmian siÄ? pojawi??o. Po pierwsze, najnowszy redsn0w w ko??cu oficjalnie obs??uguje iPhoneâ??a 4S oraz iPada 2 z softem iOS 5.0.1, wykorzystujÄ?c implementacjÄ? popularnego Absintheâ??a. Niestety, nie jest to trwa??y jailbreak. Opr??cz tego najnowsza wersja programu zosta??a wyposa??ona w mo??liwo??Ä? wy??wietlania informacji o pod??Ä?czonym do komputera urzÄ?dzeniu oraz zainstalowanej w nim wersji oprogramowania. Je??eli chodzi o standardowe mo??liwo??ci jailbreaku poprzez redsn0w, to oprogramowanie iOS 5.0.1 mo??na trwale odblokowaÄ? na iPhonie 4, iPhonie 3GS, iPadzie 1, iPodzie touch 3G oraz 4G. Te same urzÄ?dzenia mo??na odblokowaÄ? z softem iOS 5.1, jednak wtedy bÄ?dzie to jailbreak tethered. P??ki co nie ma mo??liwo??ci odblokowania iOS 5.1 na iPadzie 2, iPhonie 4S czy iPadzie 3. Co ciekawe, ch??opaki z DevTeamu pochwali??y siÄ?, ??e planujÄ? w niedalekiej przysz??o??ci wyposa??yÄ? redsn0w w mo??liwo??Ä? odtwarzania oprogramowania iPhoneâ??a, czyli chcÄ? wykluczyÄ? korzystanie z iTunesa podczas wgrywania zmodyfikowanego softu. Nowy redsn0w 0.9.10b7 jest dostÄ?pny zar??wno dla systemu Windows jak i Mac. ??r??d??o: Simblog.pl
 3. W gÄ?szczu informacji o rych??ej premierze tabletu iPad 3 oraz ciÄ?g??ych zmian w jego specyfikacji, niejako zapomniano o kolejnej generacji smartfona Apple â?? iPhone 5. Spieszymy naprawiÄ? ten b??Ä?d. Wed??ug â?žwiarygodnego azjatyckiego ??r??d??aâ? iPhone 5 zostanie zaprezentowany nie latem, jak zak??adano pierwotnie, a dopiero jesieniÄ?, pod koniec wrze??nia lub w pa??dzierniku. Macotakara, kt??ry to ujawni??, twierdzi, ??e taki terminarz premier utrzyma siÄ? w przypadku kolejnych wersji urzÄ?dze??, zachowujÄ?c jednÄ? premierÄ? iPhone rocznie. Naszym zdaniem jest to ca??kiem logiczne posuniÄ?cie, gdy?? nie robi â?žkonkurencjiâ? iPadâ??owi i ??adnie wpasowuje siÄ? w gorÄ?czkÄ? przed??wiÄ?tecznych zakup??w. W oczekiwaniu na premierÄ? iPhone 5 W przesz??o??ci Apple prezentowa??o nowÄ? generacjÄ? swoich smartfon??w wczesnym latem, jednak??e problemy technologiczne z wprowadzeniem dwurdzeniowego procesora dla modelu iPhone 4S spowodowa??y kilkumiesiÄ?czne op????nienie â?? a?? do pa??dziernika. Pierwotne plany dotyczÄ?ce nowego modelu zak??ada??y powr??t do poprzedniego terminarza, jednak??e pojawi??o siÄ? kilka wa??nych argument??w za pozostawieniem premiery przed Bo??ym Narodzeniem. Najwa??niejszym z nich jest naturalnie niesamowity wynik sprzeda??y iPhone 4S sumujÄ?cy siÄ? na najlepszy kwarta?? w historii firmy. Taka decyzja daje tak??e in??ynierom z Cupertino dodatkowy czas niezbÄ?dny do dopieszczenia urzÄ?dzenia. Trzeci argument jest r??wnie?? finansowy. Je??eli sprzeda?? iPhone 5 rozpoczÄ???aby siÄ? w czerwcu to prawdopodobnie niewielu nabywc??w poprzednika zdecydowa??oby siÄ? na zakup nowinki. Przewidywana specyfikacja Na temat specyfikacji jest raczej wiÄ?cej niewiadomych ni?? jakichkolwiek pewnych informacji. Lu??ne pog??oski m??wiÄ? o ekranie powiÄ?kszonym do 4 cali oraz o wiÄ?kszej rozdzielczo??ci. WewnÄ?trz mia??by pracowaÄ? czterordzeniowy procesor Apple A6, a systemem mia??by byÄ? nowy iOS 6 (niekt??rzy odbstawiajÄ? iOS 5.1). To nie wszystko. Wed??ug przeciek??w z firmy Qualcomm, iPhone 5 mia??by korzystaÄ? z najnowszego modu??u ??Ä?czno??ci zwanego Gobi. Wspomniany modem jest zgodny niemal z ka??dym rodzajem sieci kom??rkowej, poczÄ?wszy od HSPA+, CDMA, EV-DO sko??czywszy na LTE i TD-LTE. Pozwoli??oby to Apple wypu??ciÄ? tylko jeden wariant urzÄ?dzenia dla wszystkich sieci na ca??ym ??wiecie jednocze??nie. ??r??d??o: internetzona.pl
 4. System iOS ma do??Ä? osobliwÄ? funkcjÄ? objawiajÄ?cÄ? siÄ? zatrzymywaniem odtwarzania muzyki od razu po od??Ä?czeniu s??uchawek. Niestety, opcja nie dzia??a w drugÄ? stronÄ?, choÄ? mo??na to bardzo ??atwo naprawiÄ? poprzez aplikacjÄ? Plugication. Aplikacja wczoraj oficjalnie pojawi??a siÄ? w Cydii (wcze??niej trwa??y jej testy beta). Gdy siÄ? jÄ? zainstaluje i aktywuje, to je??eli odtwarzanie muzyki zostanie przerwane poprzez wyjÄ?cie s??uchawek z gniazda, to ponowne ich pod??Ä?czenie poskutkuje natychmiastowym rozpoczÄ?ciem odtwarzania ostatnio s??uchanej muzyki. Funkcja zostanie wznowiona, pod warunkiem ??e odtwarzacz nie zosta?? pomiÄ?dzy tymi operacjami wy??Ä?czony, tylko zminimalizowany. Opr??cz g????wnej funkcjonalno??ci Plugicationa narzÄ?dzie oferuje te?? mo??liwo??Ä? dezaktywacji wspomnianego na poczÄ?tku zachowania, jakim jest zatrzymywanie odtwarzania po od??Ä?czeniu s??uchawek. Wtedy d??wiÄ?k ze s??uchawek automatycznie pop??ynie w g??o??niku iPhoneâ??a, iPoda touch czy iPada. Aplikacja Plugination dostÄ?pna jest za darmo w Cydii, w repozytorium ModMyI. Po jej zainstalowaniu nale??y udaÄ? siÄ? do ustawie?? systemowych, gdzie pojawi siÄ? karta Pluginationa umo??liwiajÄ?ca aktywacjÄ? narzÄ?dzia. ??r??d??o: http://simblog.pl
 5. Google Play, wed??ug plotek, mia?? byÄ? nowym, 7-calowym tabletem. Tymczasem otrzymali??my co?? du??o wa??niejszego: nowy sklep z aplikacjami dla Androida. Google Play stawia na wiÄ?kszÄ? unifikacjÄ? tre??ci, jakie mo??emy kupowaÄ? za pomocÄ? urzÄ?dze?? z Androidem. Ju?? wcze??niej wybrane kraje mia??y dostÄ?p do film??w, muzyki i ksiÄ???ek, a nie tylko gier i aplikacji. Play stawia na jeszcze wiÄ?kszÄ? integracjÄ? tych wszystkich element??w. Niestety, w Polsce, jak zgadujemy, zmiany bÄ?dÄ? kosmetyczne, ale kto wieâ?? Wszystkie zakupy dokonane w Playâ??u sÄ? zapamiÄ?tane w chmurze. Oznacza to, ??e niezale??nie od tego z jakiego urzÄ?dzenia z Androidem korzystasz, zakupione przez ciebie elementy bÄ?dÄ? zawsze dostÄ?pne. Play pozwala te?? na synchronizacjÄ? aplikacji na wszystkich twoich urzÄ?dzeniach. http://www.youtube.com/watch?v=GdZxbmEHW7M&feature=player_embedded&noredirect=1 ??r??d??o: wp.pl
 6. 5 ode mnie i jest 30 :)
 7. Zakaz iPhoneâ??a, iPada oraz iCloud w Niemczech. Motorola triumfuje To by?? udany poranek dla Motoroli (Google) w Niemczech. Uda??o im siÄ? zapewniÄ? trwa??y zakaz sÄ?dowy dla us??ugi iCloud Apple, a tak??e usunÄ?Ä? ze sklepu internetowego iPhoneâ??a 3GS, iPhoneâ??a 4, oraz iPada 3G pierwszej generacji. Dwa zdarzenia sÄ? efektem osobnych pozw??w. W pierwszym, jak donosi Engadget, sÄ?dzia Andreas Voss wyda?? trwa??y zakaz us??ugi iCloud i jakichkolwiek urzÄ?dze??, kt??re z niej korzystajÄ?. To rezultat pozwu Motoroli z kwietnia 2011. Zakaz dotyczy tylko Niemiec i jest spowodowany metodami synchronizacji u??ywanymi przez Apple, kt??re zdaniem sÄ?du naruszajÄ? patenty Motoroli. Z kolei w The Verge czytamy o tym, ??e Apple usunÄ??? ze swojego sklepu internetowego w Niemczech iPhoneâ??a 3GS, iPhoneâ??a 4, oraz iPada 3G pierwszej generacji z powodu narusze?? patent??w Motoroli zwiÄ?zanych ze standardem GPRS u??ywanym w tych urzÄ?dzeniach. Nie dotyczy to iPhoneâ??a 4S i iPada 2, kt??re korzystajÄ? z innych chipset??w. Nie ma wÄ?tpliwo??ci, ??e Apple bÄ?dzie siÄ? odwo??ywa??, ale do tego czasu musi przyjÄ?Ä? cios na niemieckim rynku. Info: Onet.pl
 8. Adis

  First State - Crossroads

  First State - Crossroads 107 (With Michael Woods Guestmix)(10.12.2011) http://soundcloud.com/firststate/first-state-crossroads-107 Hour 1 First State in The Mix 1. Guy J & Henry Saiz - Meridian (Pryda Remix) 2. Avesta & B Valley - Dutchano (Laidback Luke Edit) 3. Denzal Park - Nammos 4. Steve Forte Rio Ft. Lindsey Ray - Slumber (Tommy Trash Remix) 5. Felguk - Bassive 6. Alesso - Raise Your Head 7. Red Hot Chili Peppers - Otherside (Third Party Remix) 8. Coldplay vs Swedish Mafia and Knife Party - Paradise Antidote (First State Bashup) 9. Markus Schossow - Las Vegas 10. Dada Life - Kick Out The Epic Mother 11. Gregori Klosman - Kameha 12. Weekend Heroes and Paul Thomas - V.A.M.P 13. Umek and Beltek - Out Of Play Hour 2 Michael Woods Guestmix 1. Unknown - Unknown 2. NO_ID - How R U Feeling Right Now (Michael Woods Edit) 3. Unknown - Unknown 4. Lady Gaga - Black Jesus (Michael Woods Remix) 5. Hardwell - Cobra 6. Michael Woods & Little Boots - I Wish 7. Michael Woods - Nitro (Around The World Boot) 8. Unknown - Unknown 9. Afrojack - Lionheart 10. Michael Woods ft Duvall - Last Day On Earth 12. Unknown - Unknown 13. Michael Woods vs Kaskade - Move For First Aid
 9. Adis

  First State - Crossroads

  First State - Crossroads 106 (Live in Tacoma Seattle, 19.11.11) http://soundcloud.com/firststate/crossroads-106-live-whiteout-8 First State - Crossroads 106 (Live at Whiteout 9 Tacoma, Seattle Washington USA - 19.11.11)
 10. Adis

  First State - Crossroads

  First State - Crossroads 105 (With Sebjak Guestmix)(17.11.2011) http://soundcloud.com/firststate/first-state-crossroads-105 Hour 1 - First State 01. Prok, Fitch, Juan Kidd - Star Guitar (Festival Mix) 02. David Guetta Ft. Sia - Titanium (Alesso Remix) 03. Adrian Lux, The Good Natured - Alive (Basto Remix) 04. Robbie Rivera, Manuel De La Mare & Luca Monticelli - Phaze (Original Mix) 05. First State ft. Tyler Sherritt - Maze (Jake Shanahan Remix) 06. Dirty South & Those Usual Suspects feat. Erik Hecht - Walking Alone (Original Mix) 07. Sidney Samson - Music Box (Original Mix) 08. Nero - Me and You (Dirty South Remix) 09. Zedd - Shave It (Tommy Trash Remix) 10. Hardwell and Joey Suki - Munster 11. Flippers - Here And Now (Original Mix) Hour 2 - Sebjak 01. Coldplay - Paradise (Fedde Le Grand Remix)â?? 02. Veronica Maggio - Jag Kommer (Sebjak Remix)â?? 03. Dirty South & Those Usual Suspects feat. Erik Hecht - Walking Alone 04. Chocolate Puma & Haze - Signification (Sebjak Remix)â?? 05. Sebjak - Analog Stockholmâ?? 06. Kings Of Tomorrow - Changes (Sebjak Remix)â?? 07. Red Hot Chili Peppers - Otherside (Third Party Remix)â?? 08. Deniz Koyu - Hertzâ?? 09. Kwan Hendry feat. SoulCream - Don't Give Up (Nause Remix)â?? 10. Fafaq - Rocket Fuelâ?? 11. David Tort - Jack It Up (Sebjak Remix)â??
 11. Adis

  First State - Crossroads

  First State - Crossroads 104 (11.11.2011) http://soundcloud.com/firststate/first-state-crossroads-104-11 01. Digitalism - Circles (Eric Prydz Remix) 02. First State feat. Tyler Sherritt - Maze (Jake Shanahan Remix) 03. Jes - It's Too Late (First State Remix) 04. Fragma - Toca's Miracle (Inpetto 2012 Update) 05. Zedd - Shave It (Tommy Trash Remix) 06. Nero - Me and You (Dirty South Remix) 07. Afrojack - Lionheart (Original Mix) 08. NO_ID â?? How R U Feeling Right Now (Michael Woods Re-Edit) 09. Benny Benassi feat. Gary Go - Close to Me (Michael Woods Remix) 10. Dirty South and Those Usual Suspects feat. Erik Hecht - Walking Alone (Original Mix) 11. Hardwell - Cobra 12. Steve Lade and Xspectiv - Our World Is Here (Original Mix) 13. Tiesto - Maximal Crazy (R3hab and Swanky Tunes Remix) 14. Bingo Players - Rattle (Original Mix) 15. Jerome Isma-Ae - Speed (Original Mix) 16. Melleefresh N Dirty 30 - Beautiful, Rich and Horny (mau5 Club Mix) 17. Manuel De La Mare, Luca Monticelli - Guerrilla (Original Mix) 18. Marco V and Damian William - Essence 19. Aerofoil vs EandG - Plank Effect (Original Mix) 20. Klauss Goulart - No Mans Land (Original Mix) 21. Jacob van Hage â?? Convoi 22. Moguai feat. Fiora - Oxygen (Jacob Plant Remix) 23. Spitfire (Original Mix)
 12. First State - Crossroads 103 (With Jochen Miller Guestmix) (03.11.2011) http://soundcloud.com/firststate/first-state-crossroads-102-1 Hour 1 - First State 1. Jes - It's Too Late (First State Remix) 2. Morgan Page, Sultan and Ned Shepard and BT ft. Angela McCluskey - In the Air (Mord Fustang Remix) 3. Dada Life - Happy Violence (Kaskade Remix) 4. Coldplay - Paradise (Fedde Le Grand Remix) 5. Melleefresh and Deadmau5 - Afterhours 6. Devolution feat. Amy Pearson - Good Love (Alesso Remix) 7. NO_ID â?? How R U Feeling Right Now (Michael Woods Re-Edit) 8. Tiesto - Maximal Crazy (R3hab & Swanky Tunes Remix) 9. Bingo Players - Rattle (Original Mix) 10. First State feat. Tyler Sherritt - Maze (Shane Halcon Remix) 11. Fatboy Slim - Ya Mama (Push The Tempo) (Moguai Remix) Hour 2 Jochen Miller
 13. Eric Prydz Pres. EPIC - Alexandra Palace, 26th November 2011 (Full Set)
 14. George Acosta - Lost World 382 http://soundcloud.com/georgeacosta/george-acosta-lost-world-382 LW 382 1.Deadmau5 - Aural Psynapse (2nd Edit) 2.Starkillers, Pimp Rockers, Marco Machiavelli, Tom Hangs - Insomnia (Matteo DiMarr Remix) 3.Arty - Around The World (Two Pearls Rock, Sven Kirchhof Remix) 4.Tunes & Hard Rock Sofa vs. Coldplay, Fedde Le Grand - Phantom Paradise (Jason Alamo Bootleg) 5.Lick The Epic Way You Kissed Me (SNR, ACOSTA & Harwell MashUp) 6.Orjan Nilsen - Viking 7.NO ID - How R U Feeling Right Now (Michael Woods Re-Edit) 8.Kura-Ammonia Original Mix 9.Perpetuous Dreamer - The Sound Of Goodbye (GeorgeAcosta Mashup) 10.Tiesto Traffic (George Acosta Booty)
 15. http://www.youtube.com/watch?v=n3h_aEYXJTw&feature=related
 16. Planet Perfecto ft. Paul Oakenfold: Radio Show 44 http://soundcloud.com/pauloakenfold/planet-perfecto-ft-paul Tracklisting: 01 Above & Beyond feat. Richard Bedford - Thing Called Love (Mat Zo Remix)-Anjunabeats 02 Darren Tate - The Eternal (Original Mix)-MND108 03 Timur Shafiev feat. Dasha - Reunion (Original Mix)-VENDACE028 04 Innate - L.O.V.E (Loquai Remix)-Promo 05 JP Candela & Lahox - How To Be Free (Club Mix)-PT168 06 Jeremy Sky & Mike McCarthy - Sublime Destiny (DJ Mikas Remix)-PGR131 07 Michael S. â?? Mark Me Down (ReOrder Deep Mix)-Perfecto 08 08 DNS Project feat. Madelin Zero - Another Day (Markus Schulz Big Room Reconstruction)-Coldharbour 09 Moby - Go (Woody van Eyden Bootleg)-Promo 10 Antonio Next - 2hot (Original Mix)-ER095 11 Mark Keyo - Somewhere New (Original Mix)-Oakenfold Exclusive 12 Markus Schulz pres. Dakota - Katowice (Mr. Pit Remix)-Coldharbour 13 Anhken pres. Fyrsta - If Not Me (Norin & Rad Remix)-Enhanced100A 14 Dash Berlin feat. Jonathan Mendelsohn â?? Better Half of Me (Club Mix)-Aropa014 15 Temper Trap â??Sweet Dispositionâ? (Astrix remix) 16 Unknown - Unknown 17 Aerospace â??Shockingâ? (Marc Simz remix) (Perfecto Fluoro) 18 Protoculture â??Sun Gone Downâ? (Armada) 19 Unknown - Unknown 20 Unknown - Unknown 21 Alex Kenji â??Pressureâ? (Spinnin) 22 Yunus â??Red Pilotâ? (Peet 11 Deployment) 23 Tom Colontonio - Vertical Drop (Original Mix)-Perfecto Fluoro 24 Giuseppe Ottaviani & Linnea Schossow - Just For You (Original Mix)-Vandit Records 25 Grace - Not Over Yet (Jonas Hornblad Remix)-Perfecto Records 26 Ultimate - Wonderland (Colonial One Remix)-InfraF025 27 Dave 202 - We Are One (Virtual Vault Vocal Remix) 28 Paul Oakenfold - Full Moon Party (Original Mix)-Perfecto Fluoro 29 Man With No Name - Teleport (Nick Sentience Remix)-Perfecto Fluoro
 17. TVN jaki?? czas temu wyda?? internetowy odtwarzacz swoich najwiÄ?kszych produkcji. Pomys?? dobry i sprawdzony, bo konkurencyjna ipla w ten spos??b zebra??a sporÄ? ilo??Ä? fan??w. Jednak wchodzenie na stronÄ?, szukanie filmu czy serialu i dopiero oglÄ?danie jest bardzo k??opotliwe, a przynajmniej wtedy, gdy bÄ?dziemy u??ywaÄ? smartfona. Ten przecie?? mo??e mieÄ? ograniczenia (np. w postaci braku Adobe Flash) a wbudowany odtwarzacz mo??e nie pasowaÄ? do rozmiar??w naszego wy??wietlacza. Dlatego TVN w wrÄ?cz ekspresowym tempie wydaje dedykowane aplikacje na najwa??niejsze platformy mobilne â?? w tym i na Androida. tvn player - oglÄ?daj online najlepsze programy, seriale i filmy. tvn player jest nowÄ? platformÄ? wideo na ??Ä?danie. DziÄ?ki us??udze tvn player u??ytkownicy majÄ? dostÄ?p do najwiÄ?kszej biblioteki seriali, show i program??w emitowanych na g????wnej antenie stacji TVN oraz w kana??ach tematycznych. tvn player to tak??e mo??liwo??Ä? przedpremierowego oglÄ?dania najbardziej oczekiwanych produkcji antenowych. https://market.android.com/details?id=pl.tvn.player
 18. Dzielenie siÄ? wszystkim, tak jak w prawdziwym ??yciu â?? dostosowane do internetu. Google+ dla kom??rek u??atwia dzielenie siÄ? ciekawymi rzeczami w gronie Twoich znajomych. Funkcje: KrÄ?gi pozwalajÄ? przesy??aÄ? to, czym chcesz siÄ? podzieliÄ?, do os??b, kt??re wybierzesz. Strumie?? aktualno??ci poka??e, co s??ychaÄ? u Twoich znajomych i co dzieje siÄ? w pobli??u. Autoprzesy??anie umieszcza zrobione filmy i zdjÄ?cia w Twoim prywatnym albumie w Google+, skÄ?d mo??esz je ??atwo udostÄ?pniÄ? znajomym. Wbudowany czat umo??liwia rozmowÄ? z dowolnÄ? grupÄ? znajomych z wybranych krÄ?g??w. Spotkania w wersji dla kom??rek to mobilny czat wideo, gdzie mo??esz po prostu zobaczyÄ? siÄ? ze znajomymi â?? a?? do 9 os??b jednocze??nie. Google+ jest dostÄ?pny tylko dla os??b powy??ej 18 roku ??ycia. https://market.android.com/details?id=com.google.android.apps.plus
 19. DziÄ?ki za secika :) Pobra??em i przes??ucham dzisiaj na nocce :D
 20. DziÄ?ki Mlek?? ! :D Jest fajna modyfikacja, kt??ra automatycznie wysy??a ??yczenia urodzinowe do u??ytkownik??w - http://community.inv...rthday-greeter/ kto?? chetny aby kupiÄ? ? :D Doda??em tak??e opcje dodawania daty urodzenia podczas rejestracji ;)
 21. DziÄ?ki za tutka :) dziÄ?ki temu uda??o mi siÄ? utworzyÄ? konto w Google Music :) Znalaz??em jeszcze jednÄ?, ponoÄ? szybszÄ? metodÄ? utworzenia konta: 1. Pobierz i zainstaluj program TunnelBear: Klik 2. Uruchom program upewnij siÄ?, ??e u??ywasz USA VPN (patrz prze??Ä?cznik z prawej strony). Teraz w??Ä?cz TunnelBear przyciskiem ON / OFF. 3. Poczekaj na komunikat o po??Ä?czeniu TunnelBear i nastÄ?pnie przejd?? na stronÄ? Google Music/. 4. Zaakceptuj warunki korzystania z serwisu i gotowe :) 5. Wy??Ä?cz Tunnelbear i mo??esz go odinstalowaÄ?.
 22. Forum zaktuoalizowane do najnowszej wersji 3.2.3 :D

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.