Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

mark167

Uplinker
 • Content Count

  3,175
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

mark167 last won the day on March 2 2017

mark167 had the most liked content!

Community Reputation

998 Excellent

About mark167

 • Rank
  Uzależniony

Profile Information

 • Płeć
  Mężczyzna
 1. Nazwa releasu: Vaknin S. - Biblia NLP. Ponad 350 wzorc??w, metod i strategii programowania neurolingwistycznego Opis: Akceptuj wszystko, co siÄ? dzieje, wykorzystuj to i obracaj na swojÄ? korzy??Ä? Programowanie neurolingwistyczne stanowi doskona??e narzÄ?dzie, s??u??Ä?ce modelowaniu oraz szkoleniu. Jego wp??yw na psychoterapiÄ?, doradztwo, sprzeda??, coaching czy przyw??dztwo jest nieoceniony. Trenerzy i terapeuci r????nych nurt??w korzystajÄ? z technik NLP lub pozostajÄ? pod ich wp??ywem. Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/fz6mwcmf69iz/q514.rar.html https://uploadify.net/09ae6b04cb65720f/q514a.rar https://uploads.to/znyw8p87xfna
 2. Nazwa releasu: Walkenbach J. - Microsoft Excel 2013 PL. Biblia Opis: Excel to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny na rynku, ceniony przez student??w, ksiÄ?gowych i analityk??w. Program oferuje u??ytkownikom tysiÄ?ce zastosowa??. Wersja oznaczona numerem 2013, wprowadza wiele usprawnie??. DziÄ?ki nim program zyska?? jeszcze wiÄ?kszy potencja?? i sta?? siÄ? bardziej intuicyjny. Z tej okazji John Walkenbach przygotowa?? zaktualizowanÄ? wersjÄ? kultowego podrÄ?cznika nale??Ä?cego do serii â?žBibliaâ? i po??wiÄ?ci?? go Excelowi 2013. Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/n1h7d4wjkf4o/q513.rar.html https://uploadify.net/e5706ed62b2d4b13/q513a.rar https://uploads.to/r8hsv4weowrn
 3. Nazwa releasu: Sosna ?. - CodeIgniter. Zaawansowane tworzenie stron w PHP Opis: Wolisz proste rozwiÄ?zania? Mo??esz liczyÄ? na CodeIgniter! CodeIgniter to ni mniej, ni wiÄ?cej, tylko doskona??y framework, kt??rzy przyda siÄ? wszystkim programistom jÄ?zyka PHP. Pozwala on na szybkie i efektywne zaimplementowanie tych element??w stron czy aplikacji internetowych, kt??rych samodzielne przygotowanie jest trudne i czasoch??onne. Jego g????wne zalety to niewielkie wymagania co do serwera, na kt??rym ma dzia??aÄ? oprogramowanie, zapewnienie logicznego i wygodnego rozdzia??u element??w strony, brak potrzeby konfiguracji oraz ??wietna dokumentacja i ??yczliwa spo??eczno??Ä? u??ytkownik??w, chÄ?tnie dzielÄ?cych siÄ? z innymi swoim do??wiadczeniem w pracy z programem. Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/hqiwwidud5r7/q512.rar.html https://uploadify.net/1e773da62710cc6d/q512a.rar https://uploads.to/ea8mysw4cq8l
 4. Nazwa releasu: Evjen B. - ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie Opis: Platforma ASP.NET to g????wny konkurent jÄ?zyka Java w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz dynamicznych stron internetowych. Ka??da jej wersja dostarcza wiele interesujÄ?cych ulepsze??, a w??r??d nich te najwa??niejsze â?? pozwalajÄ?ce na zdjÄ?cie z programisty obowiÄ?zku pisania du??ych ilo??ci nudnego kodu, bez kt??rego jeszcze niedawno aplikacja nie mog??aby istnieÄ?. Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/4pp42hp4ktfw/q518.rar.html https://uploadify.net/297ac52a00801532/q518.rar https://uploads.to/5w3ug2saf3ni
 5. Nazwa releasu: Samcik M. - Jak inwestowaÄ? i pomna??aÄ? oszczÄ?dno??ci? Opis: Poznaj rady do??wiadczonego dziennikarza i inwestora. Maciej Samcik przeprowadzi ciÄ? przez labirynt r????nych metod inwestowania i uchroni przed pope??nieniem kosztownych b??Ä?d??w. Poznasz zalety i wady lokat bankowych, obligacji skarbowych czy polis ubezpieczeniowych, a tak??e szerokie mo??liwo??ci inwestycji alternatywnych, np. w nieruchomo??ci, sztukÄ? czy z??oto. Zrozumiesz zasady dzia??ania gie??dy oraz mechanizmy funkcjonowania rynk??w miÄ?dzynarodowych. Dowiesz siÄ?, jak ostatnie zmiany w OFE wp??ynÄ? na twojÄ? emeryturÄ?. Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/u48a40ap9hx1/q511a.rar.html https://www.up-4ever.com/ley7fh1ydmaw https://uploadify.net/602a22b5bf7c2884/q511a.rar
 6. Nazwa releasu: Allain A. - C++. Przewodnik dla poczÄ?tkujÄ?cych Opis: Pomimo ogromnej konkurencji ze strony Javy oraz platformy .NET jÄ?zyk C++ wciÄ??? jest niezastÄ?piony w wielu zadaniach. Sprawdza siÄ? wy??mienicie, gdy konieczna jest pe??na kontrola nad sprzÄ?tem oraz mo??liwie najwy??sza wydajno??Ä?. Je??eli chcesz siÄ? przekonaÄ?, jak wykorzystaÄ? jego potencja??, trafi??e?? na doskona??Ä? ksiÄ???kÄ?! Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/afn86ej14ceg/q510a.rar.html https://uploadocean.com/sl112sna7xcf https://uploadify.net/7a08d90627b05f7b/q510a.rar
 7. Nazwa releasu: Szlak Z??ota Ma??opolska Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/nrcc78agscze/SZM.rar.html https://uploads.to/xp88etebq5b1 https://www.up-4ever.com/i810u3s3k8u4
 8. Nazwa releasu: Region Tarnowski Tarn??w - Per??a renesansu Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/nnl98am7jr03/RT-TPr.rar.html https://uploads.to/egxg6fm90u0t https://uploadify.net/dae47237e40f1c2b/RT-TPr.rar
 9. Nazwa releasu: Gutkowska E. - Rynek ??ywno??ci ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/vhod55k2vk3i/GE-RzewPwkUE.rar.html https://uploads.to/q0gu9bknyjxu https://www.up-4ever.com/z1r0da2hwh6y
 10. Nazwa releasu: Kostrzyn nad OdrÄ? Bastion historii i przyrody Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/xfyrc8ckeuy8/KnOBhip.rar.html https://uploads.to/ivwaeyf7rkb3 https://www.up-4ever.com/qcix02co7mws
 11. Nazwa releasu: Smilgin R. - Zaw??d tester. Od decyzji do pierwszych krok??w w pracy Opis: Publikacja ca??o??ciowo opisuje wszystkie aspekty zawodu, odpowiedzialno??ci testerskiej oraz wymagane kompetencje miÄ?kkie i twarde. Robi to w odwo??aniu do reali??w rynkowych i wsp????czesnych trend??w. Dzieli siÄ? na dwie czÄ???ci: w pierwszej autor obszernie omawia podstawy zawodu testera a w drugiej oddaje w rÄ?ce czytelnika praktyczne przyk??ady i gotowe narzÄ?dzia do u??ycia w pracy. Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/vpr3xzenuz9f/SR-Zt.rar.html https://uploads.to/wv82cco7tk44 https://uploadify.net/529139a19cd33283/SR-Zt.rar
 12. Nazwa releasu: Ferguson N. - PotÄ?ga pieniÄ?dza. Finansowa historia ??wiata Opis: Jeden z najs??ynniejszych historyk??w na ??wieci, udowadnia, ??e za ka??dym wydarzeniem historycznym stoi tajemnica zawiÄ?zana z pieniÄ?dzmi. Ferguson udowadnia, ??e ewolucja system??w finansowych jest r??wnie istotna jak wynalazki czy rozw??j wielkich cywilizacji. To dziÄ?ki bankom renesans we W??oszech osiÄ?gnÄ??? tak bogatÄ? formÄ?, a rynki papier??w warto??ciowych mia??y wp??yw na przebieg wojny siedmioletniej i wojny secesyjnej. Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/3e02mojlmpvv/FN-Pp.rar.html https://uploads.to/0xf697e540vu https://uploadify.net/19bd370d8883d4e8/FN-Pp.rar
 13. Nazwa releasu: Muller J. - Przeciw demokracji. Idee polityczne XX wieku w Europie Opis: Przeciw demokracji. Idee polityczne XX wieku w Europie" to jedna z najwa??niejszych ksiÄ???ek kreujÄ?cych polityczny pejza?? minionego wieku. OpisujÄ?c intelektualne, polityczne i kulturowe ruchy od poczÄ?tku wieku, przez wojny ??wiatowe po rewolucje lat 60. Jan-Wener M??ller wskazuje na problemy, z kt??rymi mierzyÄ? musi siÄ? demokracja. Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/9yd15fdj9mai/MJ-Pd.rar.html https://uploads.to/6f4v7dsxp9pv https://uploadify.net/ef337c54189fa77d/MJ-Pd.rar
 14. Nazwa releasu: Jarczy??ski A. - Z klasÄ?, na luzie. Dobre maniery, zdrowy rozsÄ?dek i sztuka ??amania zasad Opis: â?žKa??de dziecko dobrze wie, co wypada, a co nieâ?. A potem zaczynajÄ? siÄ? schody. No bo kto da sobie rÄ?kÄ? uciÄ?Ä?, ??e wie, jak zaprosiÄ? pok????conÄ? parÄ? znajomych na swoje urodziny Co powiedzieÄ?, wysiadajÄ?c z windy? Jak grzecznie uwolniÄ? siÄ? od towarzystwa gadatliwego wsp????pasa??era? I wreszcie: jak cieszyÄ? siÄ? opiniÄ? osoby dobrze wychowanej, a jednocze??nie nie utknÄ?Ä? w pancerzu staromodnych, napuszonych gest??w? Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/c8uga3rmn8kk/JA-Zknl.rar.html https://uploads.to/5a2e76kna3rq https://uploadify.net/d13e4f7e76f2f64c/JA-Zknl.rar
 15. Nazwa releasu: Hartmann C. - Wielka Wojna Ojczy??niana 1941-1945 Opis: Ma??o kt??ra wojna by??a taka jak ta. Ma??o kt??ra by??a tak krwawa, mia??a tak daleko idÄ?ce nastÄ?pstwa i zostawi??a w pamiÄ?ci tak g??Ä?bokie ??lady jak ta, kt??rÄ? od 1941 do 1945 roku toczy??y ze sobÄ? hitlerowskie Niemcy i stalinowski ZwiÄ?zek Radziecki. Chodzi nie tylko o to, ??e wszystko w tej wojnie by??o na wielkÄ? skalÄ?: teatr dzia??a??, czas jej trwania, liczba uczestnik??w oraz liczba ofiar. Opis uploadu: Download: http://salefiles.com/e9tzyghlnz5h/HC-WWO.rar.html https://uploads.to/5jldzdnv6p2w https://uploadify.net/98c54bd753a44ef4/HC-WWO.rar
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.