Jump to content

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

L4Y Â?

EX DS Team
 • Content Count

  2,392
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  36

Everything posted by L4Y Â?

 1. prosze napisaÄ? do administracji PW
 2. wed??ug prawa musisz mieÄ? OC , je??li nie p??aci??e?? musisz zap??aciÄ? za okres kt??ry nie p??aci??e?? Wyrejestrowanie pojazdu Wymagane dokumenty Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Za??Ä?czniki do wniosku: W przypadku demonta??u pojazdu: za??wiadczenie o demonta??u pojazdu, wystawione przez przedsiÄ?biorcÄ? prowadzÄ?cego stacjÄ? demonta??u lub prowadzÄ?cego punkt zbierania pojazd??w, dow??d rejestracyjny, karta pojazdu â?? je??eli by??a wydana. tablice rejestracyjne. [*]W przypadku kradzie??y pojazdu: o??wiadczenie z??o??one pod rygorem odpowiedzialno??ci karnej za sk??adanie fa??szywych zezna?? (art. 233 Kodeksu karnego), za??wiadczenie wydane przez w??a??ciwy organ Policji potwierdzajÄ?ce zg??oszenie kradzie??y pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzie??y pojazdu wystawione przez w??a??ciwy organ, dow??d rejestracyjny, karta pojazdu â?? je??eli by??a wydana. [*]W przypadku wywozu pojazdu za granicÄ?: dokument potwierdzajÄ?cy zbycie pojazdu za granicÄ? ze stosownym o??wiadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzajÄ?cego zarejestrowanie pojazdu za granicÄ?; w przypadku kasacji pojazdu za granicÄ? - dokument potwierdzajÄ?cy zniszczenie (kasacjÄ?) pojazdu za granicÄ?, dow??d rejestracyjny, karta pojazdu â?? je??eli by??a wydana. tablice rejestracyjne. [*]W przypadku trwa??ej i zupe??nej utraty pojazdu: dokument potwierdzajÄ?cy trwa??Ä? i zupe??nÄ? utratÄ? pojazdu, dow??d rejestracyjny, karta pojazdu â?? je??eli by??a wydana. tablice rejestracyjne, dokument potwierdzajÄ?cy wniesienie op??aty na rzecz Gminy. [*]Dokument okre??lajÄ?cy to??samo??Ä? w??a??ciciela: dla osoby fizycznej â?? dow??d osobisty, dla osoby prawnej aktualne orygina??y wyciÄ?gu z rejestru sÄ?dowego oraz za??wiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, dla os??b prowadzÄ?cych dzia??alno??Ä? gospodarczÄ? oraz sp????ek cywilnych - aktualne orygina??y i kserokopie za??wiadcze?? o wpisie do ewidencji dzia??alno??ci gospodarczej (dla ka??dej osoby fizycznej, na kt??rÄ? jest zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty to??samo??ci. W przypadku braku mo??liwo??ci osobistego stawienia siÄ? wsp????w??a??cicieli - podpisane przez nich upowa??nienie do za??atwienia sprawy dla pe??nomocnika. [*]Pe??nomocnictwo - w przypadku dzia??ania przez przedstawiciela dla osoby za??atwiajÄ?cej sprawÄ? (za wyjÄ?tkiem reprezentowania osoby prawnej przez w??a??cicieli lub prokurenta). [*]Umowa ubezpieczenia obowiÄ?zkowego OC do wglÄ?du
 3. L4Y Â?

  Fifa 13

  FIFA 13 Ultimate Edition â?? FULL UNLOCKED â?? MULTI12 brak cracka http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part01/49659 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part02/49661 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part03/49660 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part04/49663 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part05/49658 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part06/49664 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part07/49666 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part08/49668 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part09/49667 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part10/49670 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part11/49677 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part12/49675 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part13/49685 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part14/49678 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part15/49679 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part16/49684 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part17/49680 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part18/49687 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part19/49682 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part20/49686 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part21/49695 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part22/49702 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part23/49697 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part24/49693 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part25/49692 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part26/49691 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part27/49696 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part28/49700 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part29/49701 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part30/49703 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part31/49713 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part32/49711 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part33/49712 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part34/49710 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part35/49708 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part36/49709 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part37/49715 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part38/49718 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part39/49719 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part40/49716 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part41/49726 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part42/49727 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part43/49723 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part44/49725 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part45/49722 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part46/49728 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part47/49730 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part48/49734 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part49/49735 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part50/49731 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part51/49733 http://frogup.com/plik/pokaz/fifija13.part52/49732 lub http://www.gamefront.com/files/22306498/Fifija13.part01.rar http://www.gamefront.com/files/22306515/Fifija13.part02.rar http://www.gamefront.com/files/22306540/Fifija13.part03.rar http://www.gamefront.com/files/22306554/Fifija13.part04.rar http://www.gamefront.com/files/22306566/Fifija13.part05.rar http://www.gamefront.com/files/22306578/Fifija13.part06.rar http://www.gamefront.com/files/22306589/Fifija13.part07.rar http://www.gamefront.com/files/22306598/Fifija13.part08.rar http://www.gamefront.com/files/22306601/Fifija13.part09.rar http://www.gamefront.com/files/22306610/Fifija13.part10.rar http://www.gamefront.com/files/22306624/Fifija13.part11.rar http://www.gamefront.com/files/22306640/Fifija13.part12.rar http://www.gamefront.com/files/22306655/Fifija13.part13.rar http://www.gamefront.com/files/22306665/Fifija13.part14.rar http://www.gamefront.com/files/22306682/Fifija13.part15.rar http://www.gamefront.com/files/22306699/Fifija13.part16.rar http://www.gamefront.com/files/22306706/Fifija13.part17.rar http://www.gamefront.com/files/22306728/Fifija13.part18.rar http://www.gamefront.com/files/22306749/Fifija13.part19.rar http://www.gamefront.com/files/22306760/Fifija13.part20.rar http://www.gamefront.com/files/22306811/Fifija13.part21.rar http://www.gamefront.com/files/22306830/Fifija13.part22.rar http://www.gamefront.com/files/22306855/Fifija13.part23.rar http://www.gamefront.com/files/22306877/Fifija13.part24.rar http://www.gamefront.com/files/22306886/Fifija13.part25.rar http://www.gamefront.com/files/22306895/Fifija13.part26.rar http://www.gamefront.com/files/22306924/Fifija13.part27.rar http://www.gamefront.com/files/22306944/Fifija13.part28.rar http://www.gamefront.com/files/22306994/Fifija13.part29.rar http://www.gamefront.com/files/22307012/Fifija13.part30.rar http://www.gamefront.com/files/22307020/Fifija13.part31.rar http://www.gamefront.com/files/22307039/Fifija13.part32.rar http://www.gamefront.com/files/22307064/Fifija13.part33.rar http://www.gamefront.com/files/22307089/Fifija13.part34.rar http://www.gamefront.com/files/22307111/Fifija13.part35.rar http://www.gamefront.com/files/22307114/Fifija13.part36.rar http://www.gamefront.com/files/22307124/Fifija13.part37.rar http://www.gamefront.com/files/22307141/Fifija13.part38.rar http://www.gamefront.com/files/22307156/Fifija13.part39.rar http://www.gamefront.com/files/22307173/Fifija13.part40.rar http://www.gamefront.com/files/22307227/Fifija13.part41.rar http://www.gamefront.com/files/22307235/Fifija13.part42.rar http://www.gamefront.com/files/22307245/Fifija13.part43.rar http://www.gamefront.com/files/22307256/Fifija13.part44.rar http://www.gamefront.com/files/22307277/Fifija13.part45.rar http://www.gamefront.com/files/22307302/Fifija13.part46.rar http://www.gamefront.com/files/22307319/Fifija13.part47.rar http://www.gamefront.com/files/22307360/Fifija13.part48.rar http://www.gamefront.com/files/22307381/Fifija13.part49.rar http://www.gamefront.com/files/22307399/Fifija13.part50.rar http://www.gamefront.com/files/22307410/Fifija13.part51.rar http://www.gamefront.com/files/22307415/Fifija13.part52.rar lub http://www.skidrowgames.net/fifa-13-ultimate-edition-retail-dvd-multi6.html
 4. L4Y Â?

  Save Darksiders

  to nie jest forum do gry > , tylko takÄ? ma nazwe , -je??li ci 100% save nie pasuje to nic nie poradze bo trzeba by by??o mieÄ? Gostka z konkretnym save kt??rego szukasz (na necie tylko 100% save znajdziesz) , kiedy?? gra??em w DS ale na obecnÄ? chwile nie mam gry i Ci nie pomogÄ? . pzr...
 5. L4Y Â?

  Save Darksiders

  http://lmgtfy.com/?q=DarkSiders%2C+save
 6. zrobione http://darksiders.pl/forum/370-czsopisma-zagraniczne/
 7. Jak upolowaÄ? faceta / One For The Money (2012) PL.DVDRip.XviD-BiDA http://turbobit.net/pw9f2xyzty7a.html http://extabit.com/file/28e51wpqjb7bm/
 8. L4Y Â?

  Pc obudowa..

  Jak dobraÄ? obudowÄ? do komputera? Wyb??r obudowy wcale nie jest takÄ? prostÄ? sprawÄ? jak nam siÄ? mo??e wydawaÄ?. To wcale nie wyglÄ?d jest najwa??niejszym kryterium wyboru (ale tak??e znaczÄ?cym- obudowa musi siÄ? nam po prostu wizualnie podobaÄ?). Poni??ej postaramy siÄ? przedstawiÄ? kilka parametr??w na jakie musimy zwr??ciÄ? uwagÄ? podczas jej kupna. Wielko??Ä? i standardy Na poczÄ?tek wielko??Ä? obudowy. Musi byÄ? ona odpowiednia do rozmiar??w p??yty g????wnej oraz liczby urzÄ?dze??, kt??re chcemy zamontowaÄ?. W modelu Mini Tower nie zmie??ci siÄ? pe??nowymiarowa p??yta g????wna ATX ani kilka twardych dysk??w. Najbardziej uniwersalne sÄ? obudowy Midi Tower, kt??re zapewniajÄ? przestrze?? odpowiedniÄ? do monta??u praktycznie wiÄ?kszo??ci p??yt g????wnych, a tak??e odpowiedniÄ? liczbÄ? kieszeni 5,25-calowych na napÄ?dy optyczne oraz dodatkowe urzÄ?dzenia niezbÄ?dne do pracy komputera. Je??eli zale??y Ci na mniejszej obudowie to warto wziÄ?Ä? pod uwagÄ? mniejsze konstrukcje typu mini Tower. Warto pamiÄ?taÄ? jednak, ??e sÄ? to obudowy ma??o praktyczne, bo utrudniajÄ? dostÄ?p do newralgicznych podzespo????w, czasami sÄ? te?? zbyt ma??e, aby zmie??ciÄ? pe??nowymiarowy zasilacz, czy te?? wiÄ?kszÄ? kartÄ? graficznÄ?. WiÄ?kszo??Ä? os??b decydujÄ?cych siÄ? na mniejsze obudowy do komputera dla gracza wybiera obudowy SFF (Game Cube), kt??re pozwalajÄ? na monta?? normalnego zasilacza jak i karty graficznej. Konstrukcja NastÄ?pnÄ? sprawÄ? jest konstrukcja obudowy. Z regu??y mamy do wyboru jednoczÄ???ciowÄ? lub kilkuczÄ???ciowÄ? obudowÄ?. Z praktycznego punktu widzenia lepiej jest wybraÄ? tÄ? bardziej z??o??onÄ?, gdy?? pozwala to na zajrzenie do ??rodka komputera bez zdejmowania ca??ej obudowy, a jedynie wyjÄ?cie ??cianki bocznej. Dlatego warto pomy??leÄ? wcze??niej czy czÄ?sto bÄ?dziemy "grzebaÄ?" w naszym komputerze. Zasilacz KolejnÄ? kwestiÄ? jest obecno??Ä? lub brak zasilacza, gdy?? to dziÄ?ki niemu komputer dzia??a. Parametrem opisujÄ?cym zasilacz jest jego moc. Je??eli potrzebujesz komputer do zwyk??ego u??ytkowania (pisanie tekst??w, oglÄ?danie film??w, Internet) to nie potrzebny Ci zasilacz o du??ej mocy. Wystarczy rzÄ?du 350 - 400 W. Natomiast je??eli zamierzasz dodawaÄ? do niego nowe dyski twarde, wydajnÄ? kartÄ? graficznÄ? to lepszy bÄ?dzie zasilacz o wiÄ?kszej mocy, np. 500 - 700 W. Dobrze jest gdy zasilacz posiada cichy i wydajny wentylator. Je??eli posiadasz ju?? zasilacz, to wybieraj takÄ? obudowÄ? w kt??rej nie bÄ?dzie on zainstalowany (by zaoszczÄ?dziÄ? parÄ? z??otych). Wentylatory Teraz czas na wentylatory. Tutaj ka??dy musi zastanowiÄ? siÄ? jak bardzo chce rozbudowywaÄ? komputer oraz ile bÄ?dzie na nim pracowaÄ?. Przy zwyk??ym u??ytkowaniu powinna wystarczyÄ? standardowa obudowa (wiÄ?kszo??Ä? posiada mo??liwo??Ä? zamontowania dw??ch dodatkowych wentylator??w). Gdy chcemy jednak czego?? wiÄ?cej, wtedy nale??y rozejrzeÄ? siÄ? za obudowÄ?, w kt??rej mo??na umie??ciÄ? kilka wentylator??w. Jest to wa??ny aspekt ze wzglÄ?du na odpowiedniÄ? cyrkulacjÄ? powietrza w naszym komputerze. Interfejsy i kieszenie Dalej nale??y zwr??ciÄ? uwagÄ? na interfejsy umieszczone w obudowie (wej??cia na np. pendrive czy s??uchawki i mikrofon). Najlepiej by te wej??cia by??y w ??atwo dostÄ?pnym miejscu (z przodu lub z boku), by nie by??o potrzeby przesuwania ca??ego komputera przy pod??Ä?czaniu do niego urzÄ?dzenia. Zwr??Ä?my te?? uwagÄ? na ich ilo??Ä?, czy jest dla nas wystarczajÄ?ca. NajczÄ???ciej wystÄ?pujÄ?cymi interfejsami sÄ?: USB (dla pod??Ä?czenia pendrive, myszki, klawiatury), wej??cie na s??uchawki/mikrofon, eSATA (dla pod??Ä?czenia dodatkowego dysku) czy FireWire. OstatniÄ? sprawÄ? sÄ? dodatkowe kieszenie. NajczÄ???ciej wybieranymi obudowami sÄ? te z przynajmniej trzema kieszeniami 5,25â?. Pozwala to na pod??Ä?czenie do komputera dysku optycznego i innych urzÄ?dze??. Dlatego warto przemy??leÄ? jak bardzo chcemy rozbudowywaÄ? komputer, by p????niej nie okaza??o siÄ? ??e nie mamy gdzie umie??ciÄ? nowego urzÄ?dzenia. PodsumowujÄ?c Interfejsy, standarf p??yty g????wnej oraz konstrukcja to kilka podstawowych cech na kt??re trzeba zwr??ciÄ? uwagÄ? podczas kupna obudowy. Wszystkie te informacje oraz du??o wiÄ?cej parametr??w znajdziesz w opisach produkt??w w naszym sklepie. Przed zakupem warto r??wnie?? skonsultowaÄ? siÄ? z fachowcem, dlatego w razie jakichkolwiek pyta?? i wÄ?tpliwo??ci zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy siÄ? odpowiedzieÄ? na ka??de pytanie i dobraÄ? w??a??ciwÄ? obudowÄ? do Twoich potrzeb. info:lukas24
 9. B??g Zemsty / Seeking Justice (2011) PL.BDRip.XviD-BiDA http://extabit.com/file/28e51xmj93sws/ http://turbobit.net/zliice3t1qls.html http://download.hellshare.pl/seeking-justice-2011-pl-bdrip-xvid-bida-avi/8224008/ http://download.hellshare.com/sj-part1-rar/8224023/ http://download.hellshare.com/sj-part2-rar/8224030/ http://turbobit.net/1oxclaod3lug/sj.part2.rar.html http://turbobit.net/mqf5y0ewow7a/sj.part1.rar.html http://extabit.com/file/28e51xmj93w6k/sj.part1.rar http://extabit.com/file/28e51xmj93w8c/sj.part2.rar
 10. Gniew tytan??w / Wrath of the Titans (2012) Lektor PL.BRRip.XviD-B89 http://extabit.com/file/28e51zdimbyc2/ http://turbobit.net/w479u3ekpp59.html http://download.hellshare.com/gniew-tytanow-2012-avi/8192982/ http://extabit.com/file/28e51zdimylsi/gt.part2.rar http://extabit.com/file/28e51zdimys1e/gt.part1.rar http://download.hellshare.com/gt-part1-rar/8192991/ http://download.hellshare.com/gt-part2-rar/8192998/ http://turbobit.net/mk66dnhkl8o5/gt.part1.rar.html http://turbobit.net/5t3nw01dw9w2/gt.part2.rar.html
 11. czas trwania: 1 godz. 36 min. gatunek: Dramat spo??eczny premiera: 17 lutego 2012 (Polska) 9 wrze??nia 2011 (??wiat) produkcja: Francja, Niemcy, Polska re??yseria: Ma??gorzata Szumowska scenariusz: Ma??gorzata Szumowska, Tine Byrckel Anna (Juliette Binoche), dziennikarka Elle, ma napisaÄ? artyku?? o prostytucji na uniwersytetach paryskich. Podczas pracy nad tekstem poznaje dwie dziewczyny - Charlotte (Anais Demoustier) i AlicjÄ? (Joanna Kulig), kt??re przez aspiracjÄ? do lepszego ??ycia sprzedajÄ? swoje cia??o. Powoli wprowadzajÄ? r??wnie?? AnnÄ? do ??wiata p??atnej mi??o??ci, kt??ry jest jednocze??nie obrzydliwy i pociÄ?gajÄ?cy. Sponsoring / Elles (2011) Lektor PL.BDRip.XviD-BiDA http://extabit.com/file/28e51ak2lzbia/ http://download.hellshare.com/sponsoring-elles-2011-pl-bdrip-xvid-bida-avi/8071691/ http://turbobit.net/dm59xx9owm34.html http://download.hellshare.com/se-part1-rar/8071684/ http://download.hellshare.com/se-part2-rar/8071688/ http://turbobit.net/21v0skmd2ujo/se.part1.rar.html http://turbobit.net/lvec8vdtrhit/se.part2.rar.html http://extabit.com/file/28e51ak2lyso2/se.part2.rar http://extabit.com/file/28e51ak2lz22a/se.part1.rar
 12. Raj na ziemi / Wanderlust (2012) PL.DVDRip.XviD-BiDA http://extabit.com/file/28disu6fw3qq8 http://turbobit.net/frzj0d50cawj.html http://download.hellshare.com/raj-na-ziemi-2012-pl-dvdrip-xvid-bida-avi/8042310/ http://extabit.com/file/28e51rgt5jj46/rnz.part2.rar http://extabit.com/file/28e51rgt5jj7a/rnz.part1.rar http://turbobit.net/elk01prbn83x/rnz.part1.rar.html http://turbobit.net/6ugccmy8ikv4/rnz.part2.rar.html http://download.hellshare.com/rnz-part1-rar/8042319/ http://download.hellshare.com/rnz-part2-rar/8042324/
 13. http://darksiders.pl/forum/121-lektor-pl-dubbing/
 14. Bez wstydu / Maskeblomstfamilien (2010) PL.BDRip.XviD-Zet http://extabit.com/file/28diz7y39euf4 http://turbobit.net/3pmxjaceggie.html http://download.hellshare.com/maskeblomstfamilien-2010-pl-bdrip-xvid-zet-avi/7900165/ http://extabit.com/file/28e5858gie6fx/m.part2.rar http://extabit.com/file/28e5858gj107h/m.part1.rar http://download.hellshare.com/m-part1-rar/7900114/ http://download.hellshare.com/m-part2-rar/7900141/ http://turbobit.net/cian1c07vqei/m.part2.rar.html http://turbobit.net/ckw9h6e1mm8n/m.part1.rar.html
 15. czas trwania: 1 godz. 32 min. gatunek: Dramat, Komedia premiera: 4 listopada 2011 (Polska) 15 pa??dziernika 2010 (??wiat) produkcja: Finlandia, Islandia, Szwecja re??yseria: Dome Karukoski scenariusz: Pekko Pesonen "Lapo??ska odyseja" to komedia o Janne - facecie, kt??ry mieszka z Laponii w p????nocnej Finlandii i kt??ry robi karierÄ? ??yjÄ?c z zasi??ku. Inari, jego dziewczyna, jest zmÄ?czona jego ??yciowym nieudacznictwem. Janne nie by?? w stanie kupiÄ? cyfrowego TV boxâ??a, nawet jak dosta?? na to pieniÄ?dze! Inari daje mu ostatniÄ? szansÄ?: je??li nie uda mu siÄ? go kupiÄ? do ??witu, odchodzi. Ch??opak rusza wiÄ?c wraz ze swoimi dwoma kumplami, by zdobyÄ? upragniony dekoder. A w drodze do miasta muszÄ? stawiÄ? czo??a wielu wyzwaniom oraz pokonaÄ? liczne przeszkody i prze??amaÄ? pokusy. ZdajÄ? sobie sprawÄ? z tego ??e muszÄ? byÄ? odwa??ni, bo nie ma zmi??uj. Najwa??niejszÄ? rzeczÄ? jednak nie jest wcale to, ??eby siÄ? uda??o, tylko sama podr????. Lapo??ska odyseja / Napapiirin sankarit (2010) PL.DVDRip.XviD.AC3-BiDA / Lektor PL http://extabit.com/file/28e586zh7uq1d/ http://turbobit.net/06uy0t8csfi6.html http://download.hellshare.pl/laponska-odyseja-2010-pl-dvdrip-xvid-ac3-bida-avi/7856465/ http://extabit.com/file/28e586zh7ua9t/lo.part2.rar http://extabit.com/file/28e586zh7uac1/lo.part1.rar http://turbobit.net/gbza1x41y6s8/lo.part1.rar.html http://turbobit.net/hdsypgotxvp9/lo.part2.rar.html http://download.hellshare.pl/lo-part2-rar/7856478/ http://download.hellshare.pl/lo-part1-rar/7856472/
 16. Demony / The Devil Inside (2012) Lektor PL.BRRip.XviD-B89 http://extabit.com/file/28diz8u5ii32o http://turbobit.net/24u4xhz3qbnk.html
 17. Safe House (2012) PL.BRRip.XviD-B89 LEKTOR PL http://turbobit.net/7q6fbph2x1jr.html http://extabit.com/file/28e4p0kfiofkt/ http://download.hellshare.com/she-2012-pl-brrip-b-avi/7638597/ http://download.hellshare.com/sh-part1-rar/7638552/ http://download.hellshare.com/sh-part2-rar/7638567/ http://extabit.com/file/28e4p0kfi1ij1/sh.part1.rar http://extabit.com/file/28e4p0kfiolql/sh.part2.rar http://turbobit.net/tkkni7scm82l/sh.part1.rar.html http://turbobit.net/yehh0hl4yk00/sh.part2.rar.html
 18. Rze?? / Carnage (2011) Lektor PL.DVDRip.XviD-KAMFT http://turbobit.net/wqcngtb9h4id.html http://download.hellshare.com/rzez-kamft-avi/7638549/ http://extabit.com/file/28e4p0kfg6yzh/ http://turbobit.net/4yeaq7tun8lz/rz.part2.rar.html http://turbobit.net/yvkljao1za26/rz.part1.rar.html http://download.hellshare.com/rz-part1-rar/7638489/ http://download.hellshare.com/rz-part2-rar/7638508/ http://extabit.com/file/28e4p0kfg6j4d/rz.part1.rar http://extabit.com/file/28e4p0kfg6fx9/rz.part2.rar
 19. Cz??owiek na krawÄ?dzi / Man on a Ledge (2012) PL.DVDRip.XviD-BiDA / Lektor PL http://download.hellshare.com/czlowiek-na-krawedzi-2012-pl-dvdrip-xvid-bida-avi/7537440/ http://turbobit.net/d893soz6gsnx.html http://extabit.com/file/28e4ow6y9huif/ http://ul.to/yh23vux5 http://download.hellshare.com/cznk-part1-rar/7537451/ http://download.hellshare.com/cznk-part2-rar/7537459/ http://turbobit.net/883arliwggpb/cznk.part1.rar.html http://turbobit.net/wsyry0l9ozp0/cznk.part2.rar.html http://extabit.com/file/28e4ow6y9hr87/ http://extabit.com/file/28e4ow6y9hhqv/
 20. Facet do dziecka / The Sitter (2011) Lektor PL.UNRATED.DVDRiP.XViD-PSiG http://turbobit.net/urlxpynh6zga.html http://extabit.com/file/28e4v4nxdikhw/ http://ul.to/838pv7hx/The.Sitter.2011.PL.UNRATED.DVDRiP.XViD-PSiG.avi http://download.hellshare.com/the-sitter-2011-pl-unrated-dvdrip-xvid-psig-avi/7271230/ http://turbobit.net/9yduyz12zfpd/t.sit.part1.rar.html http://turbobit.net/vt2fs7up2ys5/t.sit.part2.rar.html http://download.hellshare.com/t-sit-part1-rar/7271215/ http://download.hellshare.com/t-sit-part2-rar/7271229/ http://extabit.com/file/28e4v4nt3azlg/t.sit.part1.rar http://extabit.com/file/28e4v4nt3azk4/t.sit.part2.rar
 21. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011) Lektor PL PL.DVDRip.XviD-B89 http://download.hellshare.com/mission-impossible-ghost-protocol-2011-pl-dvdrip-xvid-b89-avi/6952473/ http://turbobit.net/ewnibncjss1y.html http://extabit.com/file/28e4cna6yy4b4/ http://download.hellshare.com/mis-part1-rar/6952432/ http://download.hellshare.com/mis-part2-rar/6952449/ http://turbobit.net/8jij2duox986/mis.part2.rar.html http://turbobit.net/gi07d5ci0evg/mis.part1.rar.html http://extabit.com/file/28e4cna6yxbz4/mis.part2.rar http://extabit.com/file/28e4cna6yx8pc/mis.part1.rar
 22. L4Y Â?

  Logo strony

  podaj wymiary jakie ma mieÄ? logo
 23. czas trwania: 2 godz. 9 min. gatunek: Krymina??, Przygodowy premiera: 5 stycznia 2012 (Polska) 14 grudnia 2011 (??wiat) produkcja: USA re??yseria: Guy Ritchie scenariusz: Michele Mulroney, Kieran Mulroney Akcja rozgrywa siÄ? rok po wydarzeniach z pierwszego filmu, w 1891 roku. Genialny detektyw Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) i jego oddany przyjaciel Dr John Watson (Jude Law) ponownie ??Ä?czÄ? swoje si??y by pokonaÄ? najwiÄ?kszego z??oczy??cÄ? ??wiata - Profesora Moriarty (Jared Harris). Sherlock Holmes: Gra cieni / Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) PL.DVDRip.XviD-BiDA / Lektor PL[700MB] http://extabit.com/file/28e4ch6ghgwcg/ http://turbobit.net/fue2osw6g7ua.html http://rapidgator.net/file/4992754/Sherlock.Holmes.2.2011.PL.DVDRip.XviD-BiDA.avi.html http://download.hellshare.pl/sherlock-holmes-2-2011-pl-dvdrip-xvid-bida-avi/6775958/ http://ul.to/atia9oh9/Sherlock.Holmes.2.2011.PL.DVDRip.XviD-BiDA.avi http://ul.to/hlqxv5m6/shedvd.part1.rar http://ul.to/er6ml8cs/shedvd.part2.rar http://extabit.com/file/28e4ch6gguy8g/ http://extabit.com/file/28e4ch6gguy4w/ http://turbobit.net/mbdqorjdl1gx/shedvd.part1.rar.html http://turbobit.net/nd61wj42bypb/shedvd.part2.rar.html http://download.hellshare.com/shedvd-part1-rar/6775944/ http://download.hellshare.com/shedvd-part2-rar/6775971/ Sherlock Holmes: Gra cieni / Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) PL.480p.BRRip.XviD.AC3-BiDA / Lektor PL http://turbobit.net/lgu8dgvzloqg.html http://extabit.com/file/28e4ch6c7viyo/ http://rapidgator.net/file/4984507/Sherlock.Holmes.2.2011.PL.480p.BRRip.XviD.AC3-BiDA.avi.html http://download.hellshare.com/sherlock-holmes-2-2011-pl-480p-brrip-xvid-ac3-bida-avi/6774414/ http://download.hellshare.com/sheac3-part1-rar/6774478/ http://download.hellshare.com/sheac3-part2-rar/6774498/ http://download.hellshare.com/sheac3-part3-rar/6774528/ http://download.hellshare.com/sheac3-part4-rar/6774541/ http://extabit.com/file/28e4ch6c8iyqo/sheAC3.part2.rar http://extabit.com/file/28e4ch6c8i6bk/sheAC3.part1.rar http://extabit.com/file/28e4ch6c8i680/sheAC3.part4.rar x http://turbobit.net/p9ufzkzj0evm/sheAC3.part2.rar.html http://turbobit.net/u59zlqv6xsdb/sheAC3.part1.rar.html http://turbobit.net/seapzqrh4mrl/sheAC3.part3.rar.html http://turbobit.net/3ljofnyxxaa5/sheAC3.part4.rar.html http://rapidgator.net/file/4980612/sheAC3.part1.rar.html http://rapidgator.net/file/4976844/sheAC3.part2.rar.html http://rapidgator.net/file/4976418/sheAC3.part3.rar.html http://rapidgator.net/file/4979552/sheAC3.part4.rar.html
 24. L4Y Â?

  Tenhi

  The Collected Works 1997-2007 Producent: Prophecy Productions No??nik: CD Data wydania: 10-01-2011 Kategorie: alternatywna > post punk Cena: 301.50 z?? http://darksiders.pl/topic/200548-tenhi-the-collected-works-1997-2007-7-cd-box-set-2010/
 25. ?adunek / Cargo (2009) PL.DVDRip.XviD-BiDA / Lektor PL http://extabit.com/file/28e4j4m11sua9/Cargo.2009.PL.DVDRip.XviD-BiDA.avi http://download.hellshare.pl/cargo-2009-pl-dvdrip-xvid-bida-avi/6693811/ http://turbobit.net/q69rdizad6gr.html http://extabit.com/file/28e4j4m11ta5t/car.part2.rar http://extabit.com/file/28e4j4m11t701/car.part1.rar http://download.hellshare.pl/car-part1-rar/6693781/ http://download.hellshare.pl/car-part2-rar/6693810/ http://turbobit.net/miqieqycz8f0/car.part1.rar.html http://turbobit.net/vgx4jncm4dmw/car.part2.rar.html
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.